Xem chi tiet tin_new - Sở Tư pháp

 

Hậu Giang ban hành kế hoạch định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức trên địa bàn

Ngày 10-01-2023

Nhằm thực hiện phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi cửa quyền, hách dịch, tham nhũng, lãng phí; nâng cao ý thức kỷ luật, trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương hành chính của công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ và nâng cao chất lượng hoạt động công vụ của đội ngũ công chức, viên chức, tạo điều kiện, môi trường cho công chức, viên chức được phát huy năng lực, sở trường; được tiếp cận, tích lũy kinh nghiệm trong thực thi nhiệm vụ ở nhiều lĩnh vực, vị trí công tác khác nhau trong các cơ quan, đơn vị, ngày 03 tháng 01 năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 01/KH-UBND định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Theo đó, Việc chuyển đổi vị trí công tác phải bảo đảm khách quan, hợp lý, phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ và không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của cơ quan, đơn vị; phải được thực hiện theo Kế hoạch và được công khai trong cơ quan, đơn vị và công chức, viên chức thuộc danh mục phải chuyển đổi vị trí công tác; đồng thời, không được lợi dụng việc định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức vì vụ lợi hoặc để trù dập công chức, viên chức, cụ thể:

1. Đối tượng, thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác

- Đối tượng thực hiện chuyển đổi: Công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và không giữ chức vụ lãnh đạo quản lý thuộc danh mục vị trí công tác phải định kỳ chuyển đổi theo Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng và các văn bản quy định cụ thể của Bộ, ngành Trung ương (trừ các trường hợp được quy định tại Điều 38 Nghị định số 59/2019/NĐ-CP).

-Thời hạn phải chuyển đổi: Thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác là từ đủ 02 năm đến 05 năm theo đặc thù của từng ngành, lĩnh vực.

2. Phương thức thực hiện chuyển đổi vị trí công tác

- Chuyển đổi vị trí công tác cùng chuyên môn, nghiệp vụ từ bộ phận này sang bộ phận khác trong cơ quan, đơn vị; giữa các lĩnh vực, địa bàn được phân công theo dõi, phụ trách, quản lý hoặc giữa các cơ quan, đơn vị trong phạm vi quản lý của cấp tỉnh, cấp huyện.

- Chuyển đổi vị trí công tác được thực hiện bằng văn bản điều động, bố trí, phân công nhiệm vụ đối với người có chức vụ, quyền hạn theo quy định.

Ngoài ra, kế hoạch cũng quy định cụ thể về quy trình thực hiện chuyển đổi vị trí công tác; thẩm quyền ban hành quyết định chuyển đổi vị trí công tác và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức nhằm tạo thuận lợi trong quá trình triển khai thực hiện và đảm bảo kế hoạch được thực hiện có hiệu quả trên thực tế./.

Lê Thị Liếu


Đang online: 1
Hôm nay: 314
Đã truy cập: 1332400