Xem chi tiet tin_new - Sở Tư pháp

 

Hậu Giang ban hành kế hoạch thực hiện công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2023

Ngày 30-01-2023

Nhằm tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính (XLVPHC) được quy định tại Luật XLVPHC năm 2012; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật XLVPHC năm 2020; Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật XLVPHC và các văn bản hướng dẫn thi hành. Đồng thời, tổ chức quản lý công tác thi hành pháp luật về XLVPHC để đánh giá đúng tình hình thi hành pháp luật về XLVPHC trên địa bàn Tỉnh; kịp thời đôn đốc, chỉ đạo thực hiện giải quyết, tháo gỡ vướng mắc, bất cập trong quy định pháp luật, cũng như đề xuất, kiến nghị giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật trong lĩnh vực XLVPHC, ngày 19 tháng 01 năm 2023, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 10/KH-UBND thực hiện công tác thi hành pháp luật về XLVPHC năm 2023 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Theo đó, Kế hoạch đã quy định cụ thể nội dung thực hiện gồm: Tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật, hoàn thiện pháp luật, rà soát văn bản quy phạm pháp luật về XLVPHC; tổ chức thu thập, xử lý thông tin theo dõi tình hình thi hành pháp luật về XLVPHC; phổ biến pháp luật, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về XLVPHC; kiểm tra, thanh tra việc thi hành pháp luật về XLVPHC; thực hiện tích hợp Cơ sở dữ liệu XLVPHC; kiện toàn Tổ Công tác liên ngành về XLVPHC trên địa bàn tỉnh; thực hiện báo cáo công tác thi hành pháp luật về XLVPHC. Đồng thời, quy định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị trong việc tổ chức, triển khai thực hiện công tác thi hành pháp luật về XLVPHC năm 2023 tại địa phương.

Việc thực hiện tốt Kế hoạch trên sẽ góp phần tăng cường vai trò quản lý nhà nước bằng pháp luật, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương./.

Lê Thị Liếu


Đang online: 2
Hôm nay: 267
Đã truy cập: 1332353