Xem chi tiet tin_new - Sở Tư pháp

 

Hậu Giang ban hành kế hoạch thực hiện công tác tự kiểm tra, kiểm tra và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2023

Ngày 04-01-2023

Nhằm kịp thời phát hiện những nội dung văn bản trái pháp luật, mâu thuẫn, chồng chéo, hết hiệu lực hoặc không còn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội để kịp thời đình chỉ việc thi hành, bãi bỏ, thay thế, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành văn bản mới; bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật, ngày 30 tháng 12 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 224/KH-UBND thực hiện công tác tự kiểm tra, kiểm tra và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) năm 2023 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Theo đó, công tác tự kiểm tra, kiểm tra và rà soát, hệ thống hóa VBQPPL phải được tiến hành thường xuyên, toàn diện, kịp thời, khách quan, công khai, minh bạch, đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật. Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, người có thẩm quyền trong quá trình thực hiện công tác tự kiểm tra, kiểm tra và rà soát, hệ thống hóa VBQPPL.

Tại Kế hoạch đã quy định cụ thể nội dung thực hiện bao gồm: tự kiểm tra và kiểm tra văn bản theo thẩm quyền, rà soát VBQPPL, hệ thống hóa VBQPPL. Đồng thời, để tạo điều kiện thuận lợi giúp cơ quan Tư pháp tham mưu thực hiện tốt công tác kiểm tra, rà soát VBQPPL, Ủy ban nhân dân tỉnh cũng quy định cụ thể trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc thực hiện công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa VBQPPL tại cơ quan, đơn vị, địa phương.

Việc triển khai thực hiện Kế hoạch sẽ góp phần tăng cường hơn nữa hiệu lực, hiệu quả của công tác tự kiểm tra, kiểm tra và rà soát, hệ thống hóa VBQPPL trên địa bàn tỉnh./.

Lê Thị Liếu


Đang online: 4
Hôm nay: 303
Đã truy cập: 1332389