Xem chi tiet tin_new - Sở Tư pháp

 

Hậu Giang ban hành văn bản hướng dẫn quy trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp

Ngày 28-04-2021

Để công tác xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn Tỉnh được thực hiện thống nhất, đồng bộ, đúng quy định của pháp luật hiện hành; đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành, ngày 27/4/2021, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 539/UBND-NC hướng dẫn quy trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp.

Theo đó, hướng dẫn quy trình xây dựng, ban hành Nghị quyết, Quyết định quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, cấp huyện và cấp xã, trong đó, hướng dẫn chi tiết từng bước thực hiện, hồ sơ kèm theo và xác định chủ thể thực hiện, thời gian thực hiện.

Căn cứ vào Công văn của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở, Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố và Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm triển khai thực hiện tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình, đảm bảo việc tham mưu xây dựng, ban hành văn bản đúng trình tự, thủ tục và thời gian theo quy định.

Công văn này thay thế Công văn số 1762/UBND-NC ngày 05/10/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc hướng dẫn quy trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân.

(Công văn số 539/UBND-NC được đăng tải tại Trang Thông tin điện tử Sở Tư pháp Hậu Giang/ Hướng dẫn nghiệp vụ/ Soạn thảo, thẩm định, kiểm tra và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật)

Việc triển khai thực hiện Công văn này đảm bảo văn bản được xây dựng, ban hành đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền theo quy định, góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, thực thi thể chế của địa phương trong thời gian tới./.

                                                                                Lê Thị Liếu

 

 

 

 

 

 


Đang online: 20
Hôm nay: 1457
Đã truy cập: 466606