Xem chi tiet tin_new - Sở Tư pháp

 

Hội nghị tập huấn “Nâng cao năng lực về trợ giúp pháp lý cho Trưởng ấp, cán bộ Chi hội đoàn thể và người có uy tín trong cộng đồng tỉnh Hậu Giang”

Ngày 23-11-2022

Ngày 22 tháng 11 năm 2022 Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Hậu Giang tổ chức Hội nghị tập huấn “Nâng cao năng lực về trợ giúp pháp lý cho Trưởng ấp, cán bộ Chi hội đoàn thể và người có uy tín trong cộng đồng tỉnh Hậu Giang”.

Thực hiện Kế hoạch số 53/KH-STP ngày 24 tháng 10 năm 2022 của Sở Tư pháp về thực hiện tăng cường, nâng cao khả năng tiếp cận và thụ hưởng hoạt động trợ giúp pháp lý chất lượng cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2022 theo Quyết định số 1719 ngày 24 tháng 10 năm 2021của Thủ Tướng chính phủ về Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 (Gọi tắt là Quyết định số 1719/QĐ-TTg).  Ngày 22 tháng 11 năm 2022, Sở Tư pháp chỉ đạo Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tổ chức Hội nghị tập huấn “Nâng cao năng lực về trợ giúp pháp lý cho trưởng ấp, cán bộ chi hội đoàn thể và người có uy tín trong cộng đồng tỉnh Hậu Giang”