Xem chi tiet tin_new - Sở Tư pháp

 

Hội nghị triển khai các văn bản luật

Ngày 25-11-2022

Thực hiện Kế hoạch số 08/KH-HĐ ngày 02 tháng 8 năm 2022 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh về việc tuyên truyền, phổ biến các Luật được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 3. Ngày 24 tháng 11 năm 2022, Sở Tư pháp - Cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PH PBGDPL) tỉnh tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai 03 văn bản luật, gồm: Luật Cảnh sát cơ động; Luật Điện ảnh và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ. Tham dự Hội nghị có đồng chí Võ Thị Mỹ Trang - Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Hồ Thu Ánh - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và hơn 120 đại biểu là đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành, đoàn thể tỉnh; lãnh đạo Văn phòng: Đoàn đại biểu Quốc hội; Hội đồng nhân dân; Ủy ban nhân dân và các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang; đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các đơn vị: Trường Trung cấp Luật Vị Thanh; Đoàn Luật sư; Hội Luật gia; các thành viên Hội PH PBGDPL tỉnh; các Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh; đại diện Tổ chức pháp chế các sở, ban, ngành; Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Hậu Giang; Ban Dân chủ - Pháp luật, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và cơ quan Báo, Đài tỉnh và lãnh đạo các Phòng, Trung tâm thuộc Sở Tư pháp; Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật; Thủ trưởng các đơn vị: Phòng Tư pháp; Phòng Văn hóa và Thông tin; Phòng Kinh tế thành phố Ngã Bảy, thành phố Vị Thanh và thị xã Long Mỹ; Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Vị Thủy, huyện Châu Thành, huyện Châu Thành A, huyện Long Mỹ, huyện Phụng Hiệp; Công an và Hội Luật gia cấp huyện.

Quang cảnh Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Hồ Thu Ánh - Phí Chủ tịch Ủy ban nhân  dân tỉnh đề nghị Báo cáo viên và đại biểu dự Hội nghị hôm nay cần nghiên cứu, triển khai đi vào trọng tâm một số nội dung của: Luật Cảnh sát cơ động; Luật Điện ảnh và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ. Đồng thời, thực hiện tốt một số công việc sau:

Một là, Thủ trưởng cơ quan, ban, ngành tỉnh, trong thời hạn 15 ngày kể từ hôm nay, phải tiến hành triển khai nội dung các văn bản trên cho cơ quan, ngành mình.

Hai là, Báo cáo viên pháp luật tỉnh, công chức pháp chế ở các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh phải làm tốt vai trò nòng cốt trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan khác trong việc triển khai ra dân.

Ba là, Chủ tịch Hội đồng PH PBGDPL cấp huyện phải chỉ đạo cấp mình và cấp xã triển khai các văn bản đúng tiến độ, kế hoạch đề ra bằng nhiều hình thức phù hợp.

Bốn là, Cơ quan Tư pháp các cấp làm tốt công tác tham mưu cho Hội đồng PH PBGDPL cùng cấp. Phối hợp với Báo, Đài, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể phổ biến rộng rãi nội dung cơ bản các luật trên bằng nhiều hình thức sinh động, phù hợp với từng đối tượng.

Năm là, Đề nghị các ngành, các cấp trong chức năng, nhiệm vụ của mình cần tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong phổ biến, giáo dục pháp luật. Nhất là tuyên tuyền qua trang/cổng thông tin điện tử, các trang mạng xã hi như zalo, facebook...