Xem chi tiet tin_new - Sở Tư pháp

 

Hội nghị triển khai các văn bản luật

Ngày 16-12-2020

         Thực hiện Kế hoạch số 1771/KH-HĐ ngày 17 tháng 8 năm 2020 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh về việc triển khai các Luật được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua. Ngày 10 tháng 12 năm 2020, Sở Tư pháp - Cơ quan thường trực Hội đồng PH PBGDPL (PBGDPL) tỉnh tham mưu UBND tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai 03 văn bản luật gồm: Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựngLuật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Tham dự Hội nghị có 140 đại biểu là đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành, đoàn thể tỉnh; lãnh đạo Văn phòng: Đoàn đại biểu Quốc hội; Hội đồng nhân dân; Ủy ban nhân dân và các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang; đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các đơn vị: Trường Cao đẳng Luật miền Nam; Đoàn Luật sư; Hội Luật gia; các thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh; các Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh; đại diện Tổ chức pháp chế các sở, ban, ngành; Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Hậu Giang; Ban Dân chủ - Pháp luật, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và cơ quan Báo, Đài tỉnh và lãnh đạo các Phòng, Trung tâm thuộc Sở Tư pháp; Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật; Thủ trưởng các đơn vị: Phòng Tư pháp; Phòng Tài chính - Kế hoạch; Phòng Quản lý đô thị, Phòng Kinh tế thành phố và thị xã; Phòng Kinh tế và hạ tầng các huyện và Hội Luật gia cấp huyện.