Xem chi tiet tin_new - Sở Tư pháp

 

Hội nghị triển khai các văn bản luật

Ngày 14-10-2020

HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CÁC VĂN BẢN LUẬT

Thực hiện Kế hoạch số 1771/KH-HĐ ngày 17 tháng 8 năm 2020 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh về việc triển khai các Luật được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua. Ngày 08 tháng 10 năm 2020, Sở Tư pháp - Cơ quan thường trực Hội đồng PH PBGDPL tỉnh tham mưu UBND tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai 03 văn bản luật và 01 Nghị định gồm: Luật Hòa giải, đối thoại tại tòa án; Luật Doanh nghiệp; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp và Nghị định số 82/2020/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; hành chính tư pháp; hôn nhân và gia đình; thi hành án dân sự; phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã. Tham dự Hội nghị có 140 đại biểu là đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành, đoàn thể tỉnh; lãnh đạo Văn phòng: Đoàn đại biểu Quốc hội; Hội đồng nhân dân; Ủy ban nhân dân và các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang; đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các đơn vị: Trường Cao đẳng Luật miền Nam; Đoàn Luật sư; Hội Luật gia; các thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh; các Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh; đại diện Tổ chức pháp chế các sở, ban, ngành; Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Hậu Giang; Ban Dân chủ - Pháp luật, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và cơ quan Báo, Đài tỉnh và lãnh đạo các Phòng, Trung tâm thuộc Sở Tư pháp; Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật; Thủ trưởng các đơn vị: Phòng Tư pháp; Phòng Tài chính - Kế hoạch; Tòa án nhân dân và Hội Luật gia cấp huyện.