Xem chi tiet tin_new - Sở Tư pháp

 

Hướng dẫn việc đánh giá tác động của thủ tục hành chính trong lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và soạn thảo dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật

Ngày 16-03-2022

Ngày 10/02/2022, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư số 02/2022/TT-BTP hướng dẫn việc đánh giá tác động của thủ tục hành chính trong lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và soạn thảo dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật.

Thông tư này hướng dẫn việc đánh giá tác động của thủ tục hành chính trong lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và soạn thảo dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật. Thông tư áp dụng đối với các cơ quan, đơn vị lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến thủ tục hành chính, cơ quan, đơn vị chủ trì soạn thảo dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có quy định thủ tục hành chính; cơ quan, đơn vị thẩm định đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến thủ tục hành chính; thẩm định dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có quy định thủ tục hành chính; tổ chức pháp chế thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, Sở Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; cơ quan, đơn vị kiểm soát thủ tục hành chính và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Theo đó, Thông tư quy định quy trình đánh giá tác động của thủ tục hành chính trong lập đề nghị xây dựng văn bản, quy định về việc đánh giá sự cần thiết, tính hợp pháp, tính hợp lý của thủ tục hành chính trong lập đề nghị xây dựng văn bản. Đồng thời, hướng dẫn quy trình đánh giá tác động của thủ tục hành chính trong soạn thảo dự án, dự thảo văn bản, đánh giá tác động của thủ tục hành chính dự kiến ban hành mới trong soạn thảo dự án, dự thảo văn bản; thủ tục hành chính được quy định chi tiết hoặc được sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ.

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 28 tháng 3 năm 2022 và thay thế Thông tư số 07/2014/TT-BTP ngày 24 tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn việc đánh giá tác động của thủ tục hành chính và rà soát, đánh giá thủ tục hành chính./.

                                                                       Thiện Phú

 

 

 


Đang online: 1
Hôm nay: 348
Đã truy cập: 1319805