Xem chi tiet tin_new - Sở Tư pháp

 

Hưởng ứng Ngày người khuyết tật Việt Nam và Ngày Quốc tế người khuyết tật

Ngày 29-03-2022

Ngày 25 tháng 3 năm 2022, Cục Trợ giúp pháp lý có văn bản số 140/CTGPL-TC&QLCL về việc hưởng ứng Ngày người khuyết tật Việt Nam và Ngày Quốc tế người khuyết tật, Cục Trợ giúp pháp lý yêu cầu Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước triển khai các hoạt động trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính nói riêng và người khuyết tật thuộc đối tượng được trợ giúp pháp lý nói chung, cụ thể như sau:

          1. Tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày người khuyết tật Việt Nam (18/4) và Ngày Quốc tế người khuyết tật (03/12) bằng các hình thức linh hoạt, tiết kiệm phù hợp với từng dạng tật, lồng ghép các Hội nghị, Hội thảo, tọa đàm, tập huấn và các hoạt động chuyên môn về trợ giúp pháp lý phù hợp với điều kiện thực tiễn tại địa phương.

          2. Tăng cường hoạt động kết nối giữa Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước với Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có người khuyết tật, các Hội người khuyết tật, các cơ sở bảo trợ xã hội…; thực hiện tốt các công tác phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng, cơ quan báo chí, truyền thông trên địa bàn, từ đó phát hiện, thông tin về nhu cầu trợ giúp pháp lý của người khuyết tật thuộc đối tượng được trợ giúp pháp lý.

          3. Tăng cường thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính, người khuyết tật là trẻ em, người nghèo và người khuyết tật thuộc đối tượng được trợ giúp pháp lý khác, trong đó chú trọng thực hiện tư vấn chính sách đặc thù dành cho người khuyết tật ở các dạng tật khác nhau và vụ việc tham gia tố tụng.

          4. Đẩy mạnh hoạt động truyền thông, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và cộng đồng xã hội về quyền được trợ giúp pháp lý của người khuyết tật có khó khăn về tài chính, người khuyết tật thuộc các đối tượng trợ giúp pháp lý khác; tăng cường truyền thông các vụ việc trợ giúp pháp lý đã và đang thực hiện cho người khuyết tật, nhất là các vụ việc thành công hiệu quả để tạo sự lan tỏa; tích cực triển khai có hiệu quả các hoạt động theo Quyết định số 09/QĐ-BTP ngày 07 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật, người khuyết tật có khó khăn về tài chính năm 2022 và theo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính, cũng như các văn bản chỉ đạo khác có liên quan.

          Kết quả hoạt động hưởng ứng kỷ niệm Ngày người khuyết tật Việt Nam và Ngày Quốc tế người khuyết tật được lồng ghép trong báo cáo về việc thực hiện Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính năm 2022./.

                                                                                                      Mỹ Anh

 

 

 

 


Đang online: 2
Hôm nay: 291
Đã truy cập: 1319748