Xem chi tiet tin_new - Sở Tư pháp

 

Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và chuyển đổi số năm 2022 của Sở Tư pháp

Ngày 04-04-2022

Nhằm tổ chức thực hiện đạt hiệu quả cao nhất các nhiệm vụ trong công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC); thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và chuyển đổi số tại đơn vị, nhất là hoạt động tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả TTHC cho người dân, doanh nghiệp đảm bảo minh bạch, khách quan, công bằng, kịp thời, chính xác, không gây phiền hà; nâng cao ý thức, trách nhiệm của công chức, viên chức trong công tác kiểm soát TTHC gắn với việc tổ chức triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và chuyển đổi số. Ngày 01 tháng 4 năm 2022, Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch số 24/KH-STP kiểm soát TTHC; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và chuyển đổi số năm 2022. Theo đó, Kế hoạch đề ra những nội dung chính cần tập trung thực hiện như sau:

Thứ nhất, công tác chỉ đạo, điều hành: Triển khai đầy đủ, kịp thời các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của UBND tỉnh liên quan đến công tác kiểm soát TTHC; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và chuyển đổi số đến các đơn vị thuộc Sở để thực hiện,…

Thứ hai, công bố, công khai TTHC: Rà soát, cập nhật, trình Chủ tịch UBND tỉnh công bố các TTHC thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Ngành; đăng nhập nội dung, thông tin TTHC đã được công bố vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC,… 

Thứ ba, đánh giá tác động và lấy ý kiến đối với các quy định về TTHC: Thẩm định đề nghị xây dựng văn bản QPPL, thẩm định dự thảo văn bản QPPL có nội dung liên quan đến TTHC; đánh giá tác động của TTHC trong lập đề nghị xây dựng văn bản QPPL, xây dựng dự thảo văn bản QPPL.

Thứ tư, về rà soát, đánh giá TTHC: Triển khai thực hiện việc rà soát, đánh giá TTHC theo Kế hoạch của UBND tỉnh.

Thứ năm, tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức: Công khai địa chỉ tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính và TTHC; tiếp nhận, nghiên cứu, phân loại và xử lý các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định hành chính, TTHC; Công khai kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính, TTHC.

Thứ sáu, tổ chức thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và chuyển đổi số: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ tại Kế hoạch số 3549/KH-UBND ngày 28/9/2018 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Hậu Giang; Quyết định số 31/QĐ-VPCP ngày 27/01/2021 của Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ ban hành kế hoạch kiểm soát TTHC và chuyển đổi số năm 2022; Kế hoạch số 50/KH-UBND ngày 24/3/2022 của UBND tỉnh Hậu Giang kiểm soát TTHC và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và chuyển đổi số năm 2022; xây dựng, tham mưu trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định công bố quy trình nội bộ giải quyết TTHC; Thực hiện số hóa và tái sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC có liên quan đến thông tin, giấy tờ cá nhân trong tiếp nhận, giải quyết TTHC để làm giàu, cập nhật, bổ sung, kết nối, chia sẻ và sử dụng có hiệu quả Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ giải quyết TTHC,…

Thứ bảy, tuyên truyền, kiểm tra hoạt động kiểm soát TTHC: Tuyên truyền, phổ biến các nội dung về hoạt động kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh và của Sở thông qua các cuộc họp, hội nghị, sinh hoạt Ngày pháp luật; viết tin, bài đăng trên Bản tin Tư pháp Hậu Giang và Trang thông tin điện tử của Sở; Kiểm tra việc tuân thủ quy trình giải quyết TTHC tại các đơn vị trực tiếp giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền quản lý của Sở.

Thứ tám, thực hiện chế độ thông tin, báo cáo về hoạt động kiểm soát TTHC; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và chuyển đổi số tại đơn vị.

Để thực hiện hoàn thành các nội dung Kế hoạch đề ra, Sở Tư pháp đã giao trách nhiệm cụ thể cho các phòng, trung tâm thuộc Sở trong việc phối hợp triển khai thực hiện các nội dung nhiệm vụ được giao, đảm bảo chất lượng, tiến độ quy định./.

Văn Tiếp 

 


Đang online: 2
Hôm nay: 313
Đã truy cập: 1332399