Xem chi tiet tin_new - Sở Tư pháp

 

Kế hoạch thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2022

Ngày 01-03-2022

Ngày 28 tháng 02 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang ban hành Kế hoạch số 32/KH-UBND thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2022. Theo đó, Kế hoạch đã đề ra 07 nội dung nhiệm vụ công tác dân vận chính quyền năm 2022 cần tập trung thực hiện:

Thứ nhất, tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền đối với công tác dân vận chính quyền.

Thứ hai, tập trung nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; đẩy mạnh cải cách hành chính, sắp xếp tinh gọn bộ máy; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, phòng, chống tham nhũng.

Thứ ba, nghiên cứu, tham mưu ban hành, triển khai, thực hiện hiệu quả các chính sách của Đảng, Nhà nước; xây dựng và thực hiện hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở.

Thứ tư, thực hiện có hiệu quả công tác tiếp dân, đối thoại trực tiếp với Nhân dân và giải quyết kịp thời, dứt điểm những vấn đề liên quan đến quyền lợi của Nhân dân.

Thứ năm, công tác phối hợp giữa cơ quan nhà nước với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội về thực hiện công tác dân vận.

Thứ sáu, công tác phối hợp giữa cơ quan tư pháp và lực lượng vũ trang với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội về thực hiện công tác dân vận.

Thứ bảy, tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra công vụ; kiểm tra, giám sát việc triển khai, thực hiện công tác dân vận của các cơ quan Nhà nước.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố xây dựng, ban hành kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể và tổ chức thực hiện Chủ động xây dựng các chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện công tác dân vận chính quyền gắn với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2022.

Xây dựng kế hoạch kiểm tra, tự kiểm tra kết quả thực hiện công tác dân vận chính quyền, thực hiện quy chế dân chủ tại cơ quan, đơn vị và địa phương. Triển khai có hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Báo cáo kết quả thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2022 về UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ để tổng hợp) trước ngày 05 tháng 12 năm 2022.

Sở Nội vụ có trách nhiệm chủ động phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy để tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách, nghị quyết, quyết định, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thực hiện công tác dân vận chính quyền trên địa bàn tỉnh.

Lập kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính và công vụ trong năm 2022; phối hợp với các ngành có liên quan thực hiện kiểm tra đánh giá việc thực hiện Quyết định số 625/QĐ-UBND ngày 30 tháng 3 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định và các Tiêu chí đánh giá công tác dân vận đối với cơ quan hành chính nhà nước và chính quyền các cấp./.

Văn Tiếp

 


Đang online: 1
Hôm nay: 248
Đã truy cập: 1319705