Xem chi tiet tin_new - Sở Tư pháp

 

Kế hoạch thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2023

Ngày 09-03-2023

Nhằm tiếp tục đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận trong các cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp về công tác dân vận; vận động Nhân dân tích cực thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Thực hiện tốt Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị và đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động về công tác dân vận của cả hệ thống chính trị; phát huy vai trò của Nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ, đẩy mạnh các phong trào thi đua thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng gắn với học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về “Phát huy nội lực, tận dụng thời cơ, khơi dậy khát vọng xây dựng tỉnh Hậu Giang phát triển nhanh và bền vững”.  Ngày 08 tháng 3 năm 2023, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang ban hành Kế hoạch số 45/KH-UBND thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2023. Theo đó, Kế hoạch đề ra 07 nội dung cần tập trung thực hiện trong công tác dân vận chính quyền (DVCQ) năm 2023 như sau:

Thứ nhất, tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền đối với công tác DVCQ.

Thứ hai, tập trung nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; đẩy mạnh cải cách hành chính, sắp xếp tinh gọn bộ máy; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, phòng, chống tham nhũng.

Thứ ba, nghiên cứu, tham mưu ban hành, triển khai, thực hiện hiệu quả các chính sách của Đảng, Nhà nước; xây dựng và thực hiện hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở.

Thứ tư, thực hiện có hiệu quả công tác tiếp dân, đối thoại trực tiếp với Nhân dân và giải quyết kịp thời, dứt điểm những vấn đề liên quan đến quyền lợi của Nhân dân.

Thứ năm, công tác phối hợp giữa cơ quan nhà nước với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội về thực hiện công tác dân vận.

Thứ sáu, công tác phối hợp giữa cơ quan tư pháp và lực lượng vũ trang với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội về thực hiện công tác dân vận.

Thứ bảy, tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra công vụ; kiểm tra, giám sát việc triển khai, thực hiện công tác dân vận của các cơ quan Nhà nước.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm: Xây dựng, ban hành kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể và tổ chức thực hiện Chủ động xây dựng các chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện công tác DVCQ gắn với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện công tác DVCQ năm 2023; xây dựng kế hoạch kiểm tra, tự kiểm tra kết quả thực hiện công tác DVCQ, thực hiện quy chế dân chủ tại cơ quan, đơn vị và địa phương. Triển khai có hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Báo cáo kết quả thực hiện công tác DVCQ năm 2023 về UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ để tổng hợp) trước ngày 05 tháng 12 năm 2023.

Sở Nội vụ có trách nhiệm: Chủ động phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy để tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách, nghị quyết, quyết định, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thực hiện công tác DVCQ trên địa bàn tỉnh.

Lập kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính, công vụ, DVCQ và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở  trong năm 2023; phối hợp với các ngành có liên quan thực hiện kiểm tra đánh giá việc thực hiện Quyết định số 1329/QĐ-UBND ngày 22 tháng 7 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh./.

(Đính kèm Kế hoạch số 45/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh)

                                                                                                 Văn Tiếp   

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. KH 45. UBND DVCQ 2023.pdf_20230309105505.pdf

Đang online: 1
Hôm nay: 331
Đã truy cập: 1332417