Xem chi tiet tin_new - Sở Tư pháp

 

Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức về an toàn thông tin giai đoạn 2021 - 2025” trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Ngày 24-06-2021

Nhằm thực hiện đồng bộ, hiệu quả nhiệm vụ đảm bảo an toàn thông tin tại các cơ quan, đơn vị, địa phương, góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi số, phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội số một cách bền vững, giảm thiểu các sự cố mất an toàn thông tin bắt nguồn từ nhận thức. Ngày 18 tháng 6 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang ban hành Kế hoạch số 121/KH-UBND triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức về an toàn thông tin giai đoạn 2021 - 2025” trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Theo đó, Kế hoạch đã đề ra các mục tiêu cụ thể thực hiện giai đoạn 2021 - 2025 như sau:

- Tuyên truyền trên các trang/kênh trên mạng xã hội để nâng cao nhận thức và kỹ năng bảo đảm an toàn thông tin để thu hút, tiếp cận tối đa người sử dụng tham gia, kết nối trên nhiều nền tảng khác nhau.

- 100% các sở, ban, ngành tỉnh và địa phương triển khai kế hoạch tuyên truyền, phổ biến các kỹ năng cơ bản về bảo đảm an toàn thông tin khi ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước, Chính quyền điện tử, đô thị thông minh cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

- 100% chi nhánh, công ty nhà nước, bảo hiểm xã hội, ngân hàng thương mại và các tổ chức tín dụng, tài chính nhà nước khác xây dựng và triển khai các kế hoạch tuyên truyền, nâng cao nhận thức và kỹ năng cơ bản bảo đảm an toàn thông tin cho cán bộ, nhân viên và tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho khách hàng, người sử dụng dịch vụ.

- Trên 80% các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông có các chương trình hàng năm tuyên truyền, phổ biến về các nguy cơ và kỹ năng cần thiết để tương tác lành mạnh, an toàn trên không gian mạng; hơn 70% các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông có các chương trình hàng năm tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn khả năng đọc tin, tư duy phê phán, phản biện về các thông tin sai lệch trên mạng nhằm tạo dựng một thế hệ mới có tư duy và sử dụng hiệu quả, tích cực trên không gian mạng.

- Trên 80% người sử dụng Internet nói chung và 100% sinh viên trên địa bàn tỉnh được tuyên truyền, phổ biến về các nguy cơ mất an toàn thông tincác kỹ năng cơ bản bảo đảm an toàn thông tin trên không gian mạng; các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về an toàn thông tin.

- 100% các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh thực hiện tuyên truyền, phổ biến nguy cơ, quy trình điều phối ứng cứu, xử lý sự cố mất an toàn thông tin; trách nhiệm và quy tắc nghề nghiệp trong lĩnh vực an toàn thông tin.

- Trên 90% phóng viên hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin, lãnh đạo các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh được phổ biến về các nguy cơ, hậu quả và trách nhiệm trong vấn đề mất an toàn thông tin; xu hướng và tình hình mất an toàn thông tin tại Việt Nam và trên thế giới.

- 100% người đứng đầu các cơ quan, tổ chức Nhà nước trên địa bàn tỉnh được tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về bảo đảm an toàn thông tin trong hoạt động của cơ quan, tổ chức; ý thức được hậu quả, trách nhiệm của người đứng đầu khi để xảy ra sự cố mất an toàn thông tin.

- 80% cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh được tuyên truyền về các sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin trong nước.

Để đạt được các mục tiêu trên, Kế hoạch cũng đề ra 03 nhóm nhiệm vụ, giải pháp cơ bản sau:

Thứ nhất, tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức, trách nhiệm và các kỹ năng cơ bản bảo đảm an toàn thông tin trên không gian mạng qua các phương tiện thông tin đại chúng, truyền thông xã hội.

Thứ hai, tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và các kỹ năng cơ bản đảm bảo an toàn thông tin qua các hệ thống thông tin cơ sở.

Thứ ba, tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức, trách nhiệm và các kỹ năng cơ bản bảo đảm an toàn thông tin trên không gian mạng tại các cơ sở giáo dục

Ngoài ra, Kế hoạch còn quy định cụ thể trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc tổ chức thực hiện./.

                                                                                                                                             Văn Tiếp          


Đang online: 3
Hôm nay: 1133
Đã truy cập: 466290