Xem chi tiet tin_new - Sở Tư pháp

 

Kế hoạch xây dựng Chính quyền điện tử, đô thị thông minh và chuyển đổi số tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021 - 2025

Ngày 29-04-2021

Ngày 27 tháng 4 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang ban hành Kế hoạch số 78/KH-UBND xây dựng Chính quyền điện tử, đô thị thông minh và chuyển đổi số tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021 - 2025. Theo đó, Kế hoạch đã đề ra các mục tiêu cụ thể thực hiện cho giai đoạn 2021 - 2025 như sau:

Thứ nhất, hoàn thiện Chính quyền điện tử, phát triển Chính quyền số, chuyển đổi hoạt động của cơ quan nhà nước lên môi trường số

100% dịch vụ công được đưa lên trực tuyến mức độ 3, 4 được cung cấp trên nhiều phương tiện truy cập khác nhau, bao gồm thiết bị di động. 100% phần mềm Quản lý văn bản được triển khai cho các cơ quan nhà nước trên địa bàn Tỉnh và được kết nối, liên thông qua Trục liên thông văn bản quốc gia phục vụ gửi, nhận văn bản điện tử. 100% văn bản trao đổi giữa các cơ quan nhà nước (trừ văn bản mật theo quy định của pháp luật) dưới dạng điện tử có ký số được luân chuyển trên phần mềm Quản lý văn bản của Tỉnh. 90% hồ sơ công việc tại cấp tỉnh; 80% hồ sơ công việc tại cấp huyện và 60% hồ sơ công việc tại cấp cơ sở được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước). 100% báo cáo định kỳ, báo cáo thống kê về kinh tế - xã hội phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh được thực hiện qua hệ thống báo cáo của Tỉnh. 100% báo cáo Chính phủ định kỳ (không bao gồm nội dung mật) được gửi, nhận qua Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia.

Thứ hai, phát triển xã hội số, xây dựng đô thị thông minh

Hạ tầng mạng băng rộng cáp quang phủ trên 90% hộ gia đình, 100% cấp xã. Phổ cập dịch vụ mạng di động 4G/5G và điện thoại di động thông minh; các khu công nghiệp được phủ sóng 5G trong năm 2021. Các hệ thống thông tin của Tỉnh được đảm bảo an toàn, an ninh mạng theo mô hình 4 lớp, Hậu Giang đạt chỉ số an toàn thông tin mạng thuộc nhóm B. Mỗi hộ, gia đình có một mã bưu chính, có thể tra cứu địa chỉ bằng bản đồ số. Hiện đại hóa hệ thống thông tin cơ sở bằng công nghệ số, đổi mới nội dung báo chí, truyền thông nhằm tạo đồng thuận, niềm tin xã hội, khát vọng phát triển, tạo ra sức mạnh tinh thần để Tỉnh bứt phá vươn lên. Xây dựng một số ứng dụng thông minh trọng điểm trong các lĩnh vực: nông nghiệp, giáo dục, an ninh trật tự, tài nguyên môi trường, y tế; triển khai đồng bộ các dịch vụ đô thị thông minh tại thành phố Vị Thanh.

Thứ ba, phát triển kinh tế số, chuyển đổi số các ngành, lĩnh vực

Chuyển đổi số các ngành, lĩnh vực, phấn đấu tỷ trọng kinh tế số trong từng ngành, lĩnh vực đạt 10%. Hình thành hệ thống doanh nghiệp công nghệ số, tỷ trọng kinh tế số phấn đấu đạt 10% GRDP của Tỉnh.

Để hoàn thành các mục tiêu trên, Kế hoạch đề ra 12 nhóm nhiệm vụ, giải pháp và phân công trách nhiệm cụ thể của từng cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc tham mưu triển khai thực hiện./.

                                                                                                 Văn Tiếp


Đang online: 3
Hôm nay: 1481
Đã truy cập: 466629