Xem chi tiet tin_new - Sở Tư pháp

 

Kết quả thực hiện Trợ giúp pháp lý gắn với phòng, chống dịch Covid-19

Ngày 31-08-2021

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, lãnh đạo Sở Tư pháp tỉnh Hậu Giang đã chỉ đạo các Phòng, Trung tâm trực thuộc Sở nói chung và Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Hậu Giang (gọi tắt là Trung tâm) nói riêng hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao và có biện pháp tích cực trong phòng, chống dịch Covid-19 gắn với nhiệm vụ trợ giúp pháp lý, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người trợ giúp pháp lý.

Để chủ động thực hiện tốt nhiệm vụ công tác trợ giúp pháp lý, lãnh đạo Trung tâm đã quán triệt, phổ biến các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 cho toàn thể viên chức, người lao động để phổ biến cho người được trợ giúp pháp lý các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 nhằm đảm bảo chất lượng chuyên môn, nghiệp vụ, hoàn thành đúng tiến độ, kế hoạch đã đề ra. Đồng thời, Trung tâm đẩy mạnh việc áp dụng công nghệ thông tin trong việc tiếp nhận yêu cầu trợ giúp pháp lý của người được trợ giúp pháp lý, cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng để quyền và nghĩa vụ của người được trợ giúp pháp lý được đảm bảo.

Trung tâm đã chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch như: Trang bị khẩu trang y tế, nước sát khuẩn, nước rửa tay để viên chức của Trung tâm, người dân sử dụng và kiểm tra mã QR trước khi vào phòng tiếp công dân của Trung tâm để làm việc; phân công viên chức trực tiếp công dân tại trụ sở, tạo điều kiện để viên chức Trung tâm làm việc tại nhà trong thời gian giãn cách xã hội theo sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo Sở Tư pháp nhưng vẫn đảm bảo tiến độ công việc, người dân khi có yêu cầu trợ giúp pháp lý đến Trung tâm trong thời gian giãn cách vẫn có Trợ giúp viên pháp lý tiếp và thụ lý vụ việc, đảm bảo giữ khoảng cách khi tiếp công dân. Các Trợ giúp viên pháp lý tham gia các hoạt động tố tụng trên địa bàn tỉnh cũng đều tích cực, chủ động trong công tác phòng, chống dịch và thực hiện nghiêm túc yêu cầu “5K” khi thực hiện việc tiếp xúc với người được trợ giúp pháp lý.

Từ đầu năm đến nay, Trung tâm đã thực hiện 02 cuộc trợ giúp pháp lý ngoài trụ sở trên địa bàn thành phố Vị Thanh và thị xã Long Mỹ; thực hiện 28 cuộc truyền thông về trợ giúp pháp lý tại các xã, ấp, khu vực khó khăn bằng nhiều hình thức phù hợp. Ngoài công tác truyền thông về trợ giúp pháp lý và trợ giúp pháp lý ngoài trụ sở, Trung tâm  tham gia tố tụng, tư vấn, đại diện ngoài tố tụng; Trung tâm đã ban hành 99 quyết định cử Trợ giúp viên pháp lý và Luật sư ký hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý với Trung tâm cho đối tượng được trợ giúp pháp lý (tăng 15 vụ so với cùng kỳ năm 2020), trong đó: 85 vụ việc Hình sự; 14 vụ việc Dân sự và Đất đai. Thực hiện tư vấn pháp luật 21 vụ việc thuộc đối tượng được trợ giúp pháp lý (tăng 15 vụ việc so với cùng kỳ năm trước); hướng dẫn và tư vấn pháp luật cho 09 trường hợp không thuộc đối tượng được trợ giúp pháp lý. Có thể thấy, thực hiện vụ việc tham gia tố tụng của Trung tâm từ đầu năm đến nay đã có những chuyển biến tích cực, chất lượng, hiệu quả vụ việc trợ giúp pháp lý trong tố tụng ngày càng cao, nhiều vụ việc các ý kiến tranh tụng cũng như các đề xuất của Trợ giúp viên pháp lý đã được Tòa án chấp nhận xem xét giảm hình phạt tù, được hưởng án treo hoặc cải tạo không giam giữ trong các vụ án hình sự và bảo vệ thành công quyền lợi hợp pháp trong các vụ án dân sự, bảo đảm được tính khách quan trong quá trình điều tra, truy tố và xét xử vụ án.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện vụ việc tham gia tố tụng của Trung tâm còn gặp một số khó khăn, vướng mắc như sau:

Thứ nhất, từ đầu năm đến nay do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 có những diễn biến phức tạp, Chính phủ đã chỉ đạo thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 (Chỉ thị số 16/CT-TTg). Đồng thời, Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang ban hành nhiều văn bản về thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg và văn bản chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống Covid-19 trên địa bàn tỉnh nên phần nào ảnh hưởng đến hoạt động Trợ giúp viên pháp lý của Trung tâm như: Số lượng người đến yêu cầu tư vấn pháp luật; công tác trợ giúp pháp lý ngoài trụ sở và truyền thông về trợ giúp pháp lý chưa thực hiện theo Kế hoạch đề ra.

Thứ hai, công tác tuyên truyền về Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 và các văn bản luật tố tụng có liên quan mặc dù có quan tâm và thường xuyên tuyên truyền, truyền thông bằng nhiều hình thức nhưng người dân vẫn chưa quan tâm nhiều đến chính sách hỗ trợ pháp lý của nhà nước nên số lượng vụ việc tư vấn và tham gia tố tụng còn ít.

Thứ ba, một số đơn vị việc phổ biến, quán triệt Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-TANDTC-VKSNDTC ngày 29 tháng 6 năm 2018 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao quy định về phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng (gọi tắt là Thông tư liên tịch số 10) chưa đầy đủ; chưa giải thích rõ ràng về quyền được trợ giúp pháp lý của người được trợ giúp pháp lý dẫn đến người được trợ giúp pháp lý chưa biết rõ về quyền được trợ giúp pháp lý, chưa biết tiếp cận Trung tâm khi có vướng mắc pháp luật. Do đó, số lượng vụ việc tham gia tố tụng của Trung tâm còn ít so với số lượng vụ việc có người thuộc diện trợ giúp pháp lý mà các cơ quan tiến hành tố tụng đã thụ lý, giải quyết.

Trong thời gian tới, để việc thực hiện vụ việc tham gia tố tụng của Trung tâm nâng cao về số lượng thì cần thực hiện tốt một số giải pháp như sau:

Thứ nhất, trong thời gian tới với diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, nguy cơ bùng phát cao, Trung tâm tiếp tục bám sát các văn bản chị đạo của Trung ương, Ủy ban nhân dân tỉnh và lãnh đạo Sở Tư pháp, tiếp tục nâng cao tính chủ động tích cực của viên chức Trung tâm trong phòng, chống dịch Covid-19 gắn với nhiệm vụ trợ giúp pháp lý, vừa đảm bảo thực hiện có hiệu quả công tác trợ giúp pháp lý vừa tích cực phòng, chống dịch Covid-19.

Thứ hai, tăng cường hơn nữa công tác truyền thông Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 và các văn bản pháp luật có liên quan, xây dựng nội dung tuyên truyền gắn liền quyền lợi của người được trợ giúp pháp lý, với các hình thức phong phú và đa dạng để người được trợ giúp pháp lý biết và đến với Trung tâm khi có vướng mắc pháp luật.

Thứ ba, tăng cường hơn nữa vai trò, trách nhiệm của Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng. Các thành viên của Hội đồng chỉ đạo đưa nội dung công tác trợ giúp pháp lý thành một nội dung trọng tâm trong hoạt động của mỗi ngành. Đồng thời, duy trì chế độ kiểm tra định kỳ và đột xuất việc thực hiện các hoạt động trong tố tụng về trợ giúp pháp lý của các thành viên Hội đồng để bảo đảm việc thực hiện theo đúng quy định của Thông tư liên tịch số 10 nhằm bảo đảm 100% đối tượng được trợ giúp pháp lý khi họ yêu cầu và góp phần nâng cao về số lượng vụ việc trợ giúp pháp lý.

Thứ tư, Trợ giúp viên pháp lý và Luật sư ký hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý với Trung tâm cần phải nâng cao vai trò, trách nhiệm trong việc thực hiện trợ giúp pháp lý khi được phân công. Từ đó góp phần vào sự tin tưởng của người dân về chính sách trợ giúp pháp lý…

Với việc khắc phục những khó khăn và thực hiện tốt các giải pháp trên sẽ góp phần tiếp tục nâng hiệu quả trợ giúp pháp lý của Trung tâm trong thời gian tới.

                                                                                Cao Cường


Đang online: 1
Hôm nay: 300
Đã truy cập: 1016333