Xem chi tiet tin_new - Sở Tư pháp

 

Kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật Năm 2022

Ngày 12-08-2022

Nhằm đánh giá tình hình triển khai, thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) năm 2022 ở địa phương; kịp thời nắm bắt những ưu, khuyết điểm trong công tác PBGDPL trên địa bàn phục vụ cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác PBGDPL các cấp trong tỉnh. Thực hiện theo Kế hoạch số 36/KH-HĐ ngày 30 tháng 6 năm 2022 của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh về kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022, ngày 11 tháng 8 năm 2022 Đoàn kiểm tra công tác PBGDPL tỉnh đã tiến hành kiểm tra Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện Long Mỹ.