Xem chi tiet tin_new - Sở Tư pháp

 

Kiểm tra công tác phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng của các cơ quan tiến hành tố tụng năm 2021

Ngày 12-10-2021

 

Thực hiện Kế hoạch số 06/KH-HĐPHLN ngày 01 tháng 6 năm 2021 về phối hợp trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng năm 2021. Theo đó, Hội đồng Phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng (gọi tắt là Hội đồng) tiến hành kiểm tra tại đơn vị cơ quan tiến hành tố tụng huyện Châu Thành A và thành phố Ngã bảy. Tuy nhiên, do tình hình dịch Covid-19 nên Hội đồng không kiểm tra bằng hình thức trực tiếp mà yêu cầu các đơn vị được kiểm tra gửi báo cáo theo đề cương kiểm tra của Hội đồng.

Trên cơ sở kết quả báo cáo của 02 đơn vị huyện Châu Thành A và thành phố Ngã Bảy về công tác triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BTC-VKSNDTC-TANDTC ngày 29/6/2018 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Toà án nhân dân tối cao về việc hướng dẫn một số quy định của pháp luật về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng (gọi tắt là Thông tư liên tịch số 10). Các đơn vị được kiểm tra về cơ bản đã thực hiện đầy đủ các nội dung phối hợp theo quy định của Thông tư liên tịch số 10 cụ thể: Công tác triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 10 được các cơ quan tiến hành tố tụng thực hiện triển khai đồng bộ, rộng rãi đến tất cả cán bộ của ngành mình để nắm bắt và nghiêm túc thực hiện theo đúng quy định của Thông tư; niêm yết công khai Bảng thông tin; đã hướng dẫn, giải thích quyền được trợ giúp pháp lý cho đối tượng được trợ giúp pháp lý; việc thông báo thời gian, địa điểm tiến hành các hoạt động tố tụng và việc giao các văn bản tố tụng cho người thực hiện trợ giúp pháp lý đảm bảo kịp thời, đúng thời gian quy định...

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng vẫn còn một số hạn chế như: Số vụ việc trợ giúp pháp lý bằng hình thức tham gia tố tụng còn ít so với tổng số án thụ lý trên địa bàn; công tác phối hợp giữa các ngành thành viên chưa chặt chẽ. Qua đó, kiến nghị các ngành thành viên cần đẩy mạnh hơn nữa công tác thông tin, truyền thông đến người dân và trong nội bộ cơ quan, đơn vị của ngành mình các quy định về trợ giúp pháp lý, đặc biệt là quyền được trợ giúp pháp lý miễn phí của đối tượng; tăng cường công tác phối hợp giữa các ngành thành viên để việc phối hợp được chặt chẽ, để đảm bảo 100% đối tượng được trợ giúp pháp lý khi họ có yêu cầu; nâng cao hơn nữa chất lượng thực hiện trợ giúp pháp lý. Trên cơ sở đánh giá kết quả kiểm tra của Hội đồng, Sở Tư pháp - cơ quan thường trực của Hội đồng gửi báo cáo kết quả kiểm tra đến thành viên Hội đồng để làm cơ sở chỉ đạo đối với các ngành mình quản lý để góp phần nâng cao hiệu quả việc phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng cấp huyện trong thời gian tới./.

                                                                                     Lâm Mai

 

 

 

 

 

 


Đang online: 3
Hôm nay: 1390
Đã truy cập: 1009707