Xem chi tiet tin_new - Sở Tư pháp

 

Một số nội dung tại các Thông tư trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý được bãi bỏ

Ngày 11-01-2023

Ngày 30 tháng 12 năm 2022, Bộ Trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư số 09/2022/TT-BTP bãi bỏ một số nội dung tại các Thông tư trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý, hộ tịch (gọi tắt là Thông tư). Theo đó, các nội dung về trợ giúp pháp lý được bãi bỏ theo quy định tại Điều 1 của Thông tư cụ thể như sau:

      

Nguồn: sưu tầm.

- Tại điểm a khoản 3 Điều 33 của Thông tư số 08/2017/TT-BTP ngày 15 tháng 11 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý và hướng dẫn giấy tờ trong hoạt động trợ giúp pháp lý bãi bỏ nội dung “sổ hộ khẩu”.

- Tại Mẫu số 02-TP-TGPL (Đơn yêu cầu trợ giúp pháp lý) ban hành kèm theo Thông tư số 12/2018/TT-BTP ngày 28 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn một số hoạt động nghiệp vụ trợ giúp pháp lý và quản lý chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý bãi bỏ các nội dung: “cấp ngày ... tại ...” và “dân tộc”.

- Tại Mẫu số 04-TP-TGPL (Đơn đề nghị thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lý) ban hành kèm theo Thông tư số 12/2018/TT-BTP ngày 28 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn một số hoạt động nghiệp vụ trợ giúp pháp lý và quản lý chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý bãi bỏ các nội dung: “ngày cấp ... nơi cấp ...” “nghề nghiệp”.

 - Tại Mẫu số 05-TP-TGPL (Đơn rút yêu cầu trợ giúp pháp lý) ban hành kèm theo Thông tư số 12/2018/TT-BTP ngày 28 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn một số hoạt động nghiệp vụ trợ giúp pháp lý và quản lý chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý bãi bỏ các nội dung: “ngày cấp ... nơi cấp ...”, “nghề nghiệp” và “dân tộc”.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2023.

                                                                        Đồng Thị Cẩm Nhung


Đang online: 1
Hôm nay: 366
Đã truy cập: 1332452