Xem chi tiet tin_new - Sở Tư pháp

 

Mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội mới áp dụng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Ngày 09-09-2021

MỨC CHUẨN TRỢ GIÚP XÃ HỘI, MỨC TRỢ GIÚP XÃ HỘI MỚI

ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẬU GIANG

Ngày 07/9/2021, Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang thông qua Nghị quyết số 20/2021/NQ-HĐND quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội áp dụng trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, mức chuẩn trợ giúp xã hội là 360.000 đồng/tháng và mức trợ giúp xã hội thực hiện bằng mức tối thiểu quy định tại Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội. Thời gian thực hiện mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội từ ngày 01 tháng 7 năm 2021.

Các mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội nêu trên được áp dụng đối với các đối tượng theo quy định tại Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội như: Đối tượng thuộc diện hưởng trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng; đối tượng trợ giúp xã hội khẩn cấp; đối tượng chăm sóc, nuôi dưỡng tại cộng đồng; đối tượng được chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở trợ giúp xã hội, nhà xã hội...

Việc Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Nghị quyết có ý nghĩa hết sức quan trọng, cấp thiết và tạo điều kiện thuận lợi để triển khai thực hiện các chính sách trợ giúp xã hội đến các đối tượng được thụ hưởng một cách đầy đủ, kịp thời, góp phần ổn định an sinh xã hội tại địa phương./.

HỒNG ĐÀO


Đang online: 1
Hôm nay: 469
Đã truy cập: 1016502