Xem chi tiet tin_new - Sở Tư pháp

 

Mức độ cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên môi trường mạng

Ngày 29-06-2022

Ngày 24 tháng 6 năm 2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 42/2022/NĐ-CP quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trêm môi trường mạng. Theo đó, Nghị định này quy định cơ quan nhà nước cung cấp dịch vụ công nhà nước theo 02 mức độ như sau:

Thứ nhất, dịch vụ công trực tuyến toàn trình: là dịch vụ bảo đảm cung cấp toàn bộ thông tin về thủ tục hành chính, việc thực hiện và giải quyết thủ tục hành chính, việc thực hiện và giải quyết thủ tục hành chính đều được thực hiện trên môi trường mạng. Việc trả kết quả được thực hiện trực tuyến hoặc thông qua dịch vụ bưu chính công ích.

Thứ hai, dịch vụ công trực tuyến một phần: là dịch vụ công trực tuyến không bảo đảm các điều kiện của dịch vụ công trực tuyến toàn trình.

Cơ quan nhà nước ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số tối đa trong quá trình cung cấp và xử lý dịch vụ công trực tuyến trên môi trường mạng trừ trường hợp tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ phải hiện diện tại cơ quan nhà nước hoặc cơ quan nhà nước phải đi thẩm tra, xác minh tại hiện trường theo quy định.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 15 tháng 8 năm 2022 và thay thế Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước./.

(Đính kèm Nghị định số 42/2022/NĐ-CP)

                                                                                Lê Thị Liếu

 


Đang online: 1
Hôm nay: 319
Đã truy cập: 1332405