Xem chi tiet tin_new - Sở Tư pháp

 

Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Ngày 21-10-2022

Ngày 19 tháng 10 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang ban hành Kế hoạch số 183/KH-UBND triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, Kế hoạch đề ra các mục tiêu cụ thể thực hiện đến năm 2030 như sau:

Mục tiêu đến năm 2025:

- Lãnh đạo các cấp, các ngành trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nhận thức sâu sắc về chuyển đổi số để chỉ đạo thực hiện chuyển đổi số tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp của mình. Mọi người dân trên địa bàn tỉnh được cung cấp thông tin, nâng cao nhận thức về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về chuyển đổi số trên các phương tiện truyền thông, mạng xã hội.

- 100% người đứng đầu, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương (tỉnh, huyện, xã), doanh nghiệp được đào tạo/bồi dưỡng/tập huấn có nhận thức và có kỹ năng về chuyển đổi số phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành và ra quyết định.

- 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, doanh nghiệp nhà nước được tham gia đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức về chuyển đổi số, kỹ năng số, công nghệ số.

- 100% cán bộ chuyên trách chuyển đổi số, công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh, hàng năm được đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về công nghệ số và được đánh giá trực tuyến kết quả đào tạo qua Hệ thống đánh giá, sát hạch chuẩn kỹ năng số quốc gia.

- 80% người dân trong độ tuổi lao động có kỹ năng sử dụng dịch vụ công trực tuyến và các dịch vụ số thiết yếu (y tế, giáo dục, giao thông, du lịch, đất đai, ngân hàng…).

- Đào tạo 30 cán bộ nòng cốt về chuyển đổi số của tỉnh để trở thành lực lượng nòng cốt dẫn dắt, tổ chức và lan tỏa tiến trình chuyển đổi số quốc gia trên địa bàn tỉnh. Thành lập mạng lưới chuyển đổi số từ cấp tỉnh, cấp huyện đến cấp xã làm nòng cốt cho tiến trình chuyển đổi số từ cấp tỉnh tới cấp huyện, cấp xã.

- Tham gia ứng dụng thí điểm mô hình "Giáo dục đại học số" và triển khai mô hình tại 01 Trường Cao đẳng hoặc Đại học trên địa bàn tỉnh khi mô hình được hoàn thiện, triển khai theo định hướng của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Thông tin và Truyền thông.

- 100% các trường học trên địa bàn tỉnh (từ các cấp học phổ thông đến đại học) có nội dung chuyển đổi số trong chương trình giảng dạy, đào tạo; 60% cơ sở giáo dục các cấp từ tiểu học đến trung học phổ thông có tổ chức các hoạt động giáo dục STEM/STEAM và kỹ năng số”.

Mục tiêu đến năm 2030:

- 90% người dân trong độ tuổi lao động có kỹ năng sử dụng dịch vụ công trực tuyến và các dịch vụ số thiết yếu (y tế, giáo dục, giao thông, du lịch, đất đai, ngân hàng…).

- Đào tạo được 100 kỹ sư, cử nhân chất lượng cao chuyên ngành công nghệ thông tin/công nghệ số.

- 80% cơ sở giáo dục các cấp từ tiểu học đến trung học phổ thông có tổ chức các hoạt động giáo dục STEM/STEAM và kỹ năng số.

- Phấn đấu 100% chuẩn đầu ra chương trình đào tạo của các trình độ giáo dục nghề nghiệp được tích hợp năng lực số, có nội dung đào tạo phù hợp với phương thức chuyển đổi số”.

(Đính kèm Kế hoạch số 183/KH-UBND của UBND tỉnh)

Để hoàn thành các mục tiêu trên, Kế hoạch đề ra 03 nhóm nhiệm vụ và phân công trách nhiệm cụ thể cho từng Sở, ngành tỉnh và đơn vị có liên quan trong việc tham mưu triển khai thực hiện Kế hoạch./.

                                                                                                 Văn Tiếp

 

 

 

 

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. 21-10. KH 183.KH-UBND nguon luc Chuyen doi so (Tiep).pdf_20221021135722.pdf

Đang online: 1
Hôm nay: 378
Đã truy cập: 1332464