Xem chi tiet tin_new - Sở Tư pháp

 

Nghị định mới quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính

Ngày 30-12-2021

Ngày 23/12/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 118/2021/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính. Nghị định gồm có 43 Điều. Theo đó, quy định về các nội dung: Đối tượng bị xử phạt vi phạm hành chính; vi phạm hành chính và xử phạt vi phạm hành chính; áp dụng quy định về xử phạt vi phạm hành chính và quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính.

So với các văn bản quy định chi tiết Luật Xử lý vi phạm hành chính trước đây, Nghị định số 118/2021/NĐ-CP có nhiều điểm mới quy định về tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính; bổ sung quy định áp dụng văn bản pháp luật để xử phạt; xác định hành vi đang thực hiện, hành vi đã kết thúc; hướng dẫn áp dụng tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ; giao quyền cưỡng chế xử phạt vi phạm hành chính; lập biên bản vi phạm hành chính; bổ sung quy định trường hợp không xác định thời hạn hủy bỏ quyết định xử phạt và quy định trách nhiệm của người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính. Bên cạnh đó, Nghị định cũng ban hành kèm theo phụ lục 74 biểu mẫu về xử phạt vi phạm hành chính.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022 và thay thế Nghị định số 81/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính; Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính./.

Hồng Đào

 

 

 

 


Đang online: 1
Hôm nay: 1
Đã truy cập: 1328497