Xem chi tiet tin_new - Sở Tư pháp

 

Những quy định mới trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

Ngày 28-10-2021

 

Ngày 18 tháng 10 năm 2021, Chính Phủ ban hành Nghị định số 89/2021/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính Phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. Trong đó có một số nội dung đổi mới quan trọng như sau:

Về đối tượng: Bỏ đối tượng công chức trong bộ máy lãnh đạo, quản lý đơn vị sự nghiệp công lập. Theo đó, đối tượng đào tạo, bồi dưỡng gồm có: Cán bộ trong các cơ quan nhà nước; công chức trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện và công chức xã, phường, thị trấn.

Về hình thức bồi dưỡng: Bỏ 02 hình thức bồi dưỡng gồm tập sự và bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên ngành bắt buộc hàng năm. Bổ sung hình thức bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ, chức danh cán bộ, công chức cấp xã. Theo đó 04 hình thức bồi dưỡng theo quy định hiện nay, cụ thể: Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch công chức, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức; bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ, chức danh lãnh đạo, quản lý; bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ, chức danh cán bộ, công chức cấp xã; bồi dưỡng theo yêu cầu vị trí việc làm.

Về nội dung bồi dưỡng: Bỏ 02 nội dung bồi dưỡng: Kiến thức quản lý chuyên ngành, chuyên môn, nghiệp vụ; đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp; kiến thức hội nhập quốc tế và Tiếng dân tộc, tin học, ngoại ngữ, đồng thời, bổ sung 01 nội dung bồi dưỡng: Kiến thức, kỹ năng theo yêu cầu vị trí việc làm. Theo đó, có 04 nội dung bồi dưỡng theo quy định hiện nay: (1) Lý luận chính trị, (2) Kiến thức quốc phòng và an ninh, (3) Kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước (4) Kiến thức, kỹ năng theo yêu cầu vị trí việc làm.

Về chứng chỉ chương trình bồi dưỡng: Bỏ quy định về chứng chỉ chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch công chức (không có yêu cầu về chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch công chức để nâng ngạch); chứng chỉ chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch công chức có giá trị thay thế chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp tương ứng; chứng chỉ chương trình bồi dưỡng theo yêu cầu của vị trí việc làm, kiến thức, kỹ năng chuyên ngành là một trong những căn cứ đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ trong năm của cán bộ, công chức, viên chức. Đồng thời, sửa đổi, bổ sung quy định viên chức có chứng chỉ hành nghề theo quy định của pháp luật được sử dụng thay thế chứng chỉ chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành tương ứng.

Ngoài ra, Nghị định số 89/2021/NĐ-CP còn quy định việc cán bộ, công chức, viên chức có chứng chỉ hoàn thành các chương trình bồi dưỡng quy định tại khoản 3, khoản 4, khoản 5, khoản 6, khoản 7 Điều 17 Nghị định số 101/2017/NĐ-CP hoặc đã được bổ nhiệm vào chức vụ, ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức trước ngày 30/6/2022 thì không phải tham gia các chương trình bồi dưỡng tương ứng theo quy định của Nghị định này.

Nghị định số 89/2021/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 10 tháng 12 năm 2021./.

Ngọc Diệp


Đang online: 2
Hôm nay: 1201
Đã truy cập: 1009518