Xem chi tiet tin_new - Sở Tư pháp

 

Phòng, chống tác hại của thuốc lá trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2022

Ngày 05-04-2022

Ngày 31 tháng 3 năm 2022, Ban Chỉ đạo Phòng, chống tác hại của thuốc lá tỉnh Hậu Giang ban hành Kế hoạch số 12/KH-BCĐ về phòng, chống tác hại thuốc lá tỉnh Hậu Giang năm 2022 (Kế hoạch). Theo đó, Kế hoạch nêu rõ mục tiêu chung: Tăng cường thực thi nghiêm Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá (PC THTL) và môi trường không khói thuốc lá tại tỉnh Hậu Giang. Đồng thời cũng đưa ra mục tiêu cụ thể: Nâng cao nhận thức của người dân về tác hại của thuốc lá, lợi ích của môi trường không khói thuốc lá, các quy định của Luật PC THTL; tiếp tục nâng cao năng lực PC THTL cho cán bộ, cơ quan tổ chức tham gia hoạt động PC THTL; đưa nội dung PC THTL vào kế hoạch, thang điểm thi đua hàng năm ở các cơ quan tổ chức và nhân rộng thực hiện các mô hình không khói thuốc lá; tăng cường thực hiện công tác kiểm tra, giám sát thực thi PC THTL và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Kế hoạch cũng đưa ra các chỉ tiêu để các cơ quan, đơn vị thực hiện như sau: 100% các sở, ban, ngành, đoàn thể và địa phương nắm chắc được quy định của Luật PC THTL và triển khai tại các cơ quan, đơn vị và địa phương quản lý; 85% người dân trong cộng đồng hiểu biết về tác hại của thuốc lá và 75% biết về quy định của Lật PC THTL; 100% cơ sở y tế, trường học, cơ quan đơn vị trên địa bàn Tỉnh có quy định về thực thi môi trường không khói thuốc lá trong khuôn viên đơn vị. Trong đó, 90% đơn vị thực hiện nghiêm môi trường không khói thuốc lá và 85% doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách thực hiện cấm hút thuốc lá trên các phương tiện vận chuyển.

Qua đó, giao Sở Y tế chủ trì phối hợi với các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thực hiện theo kế hoạch này cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nắm, thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Đồng thời, xác định đây là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm tổ chức các hoạt động tuyên truyền về phòng, chống tác hại của thuốc lá thông qua các chuyên trang, chuyên mục, chương trình phát thanh, truyền hình, mạng xã hội... Nội dung tuyên truyền tập trung triển khai đầy đủ các văn bản quy phạm pháp luật về PC THTL như: Luật PC THTL; đẩy mạnh thông tin, giáo dục, truyền thông nâng cao nhận thức của người dân về tác hại của thuốc lá; củng cố mạng lưới và thường xuyên nâng cao năng lực cho cán bộ tham gia thực hiện PC THTL tại các cơ quan, đơn vị, địa phương thông qua các hội nghị, hội thảo, tập huấn; xây dựng mô hình điểm “Mô hình môi trường không khói thuốc lá” và nhân rộng mô hình tại các cơ quan hành chính, trường học, cơ sở y tế và cộng đồng…

Riêng, Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Hậu Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình Hậu Giang và các đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động tuyên truyền về PC THTL; vận động người dân tích cực thực thi các quy định của Luật PC THTL; tổ chức kiểm tra, giám sát liên ngành về PC THTL; phát động và duy trì phong trào thi đua xây dựng “Mô hình không khói thuốc lá” tại bệnh viện, cơ sở khám, chữa bệnh; hướng dẫn tổ chức xây dựng “Mô hình không khói thuốc lá”; tổ chức tuyên truyền không hút thuốc lá tại các hoạt động thể thao, văn hoá, du lịch tại địa phương và thực hiện khảo sát, đánh giá tỷ lệ người sử dụng thuốc lá trên địa bàn tỉnh Hậu Giang./.

Huỳnh Diệu

 

 

 


Đang online: 1
Hôm nay: 1530
Đã truy cập: 1340117