Xem chi tiet tin_new - Sở Tư pháp

 

Quy định chế độ nhuận bút, thù lao đối với các tác phẩm được đăng trên Cổng thông tin điện tử, Trang thông tin điện tử

Ngày 15-01-2022

Ngày 14/01/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ký ban hành Quyết định số 02/2022/QĐ-UBND ban hành Quy định chế độ nhuận bút, thù lao đối với các tác phẩm được đăng trên Cổng thông tin điện tử, Trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị được phép hoạt động trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Theo đó, đối tượng hưởng nhuận bút là: Tác giả, nhóm tác giả hoặc chủ sở hữu tác phẩm có tác phẩm được cơ quan, đơn vị sử dụng đăng trên Cổng thông tin điện tử, Trang thông tin điện tử các cơ quan, đơn vị được cấp phép trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Khung nhuận bút được quy định như sau:

Nhóm

Thể loại

Đơn vị tính

Hệ số tối đa

1

Tin

Trả lời bạn đọc

Tin

02

2

Tranh

Banner

Tranh

Banner

01

02

3

Ảnh

Ảnh

01

4

Chính luận

Bài

02

5

Phóng sự

Ký (một kỳ)

Bài phỏng vấn

Bài

02

6

Sáng tác văn học

Bài

02

7

Nghiên cứu

Bài

02

8

Media

Chương trình

06

Giá trị một đơn vị hệ số nhuận bút được quy định bằng 10% mức tiền lương cơ sở áp dụng cho cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang theo quy định hiện hành. Theo đó, Nhuận bút = Mức hệ số nhuận bút x Giá trị một đơn vị hệ số nhuận bút.

Ngoài ra, Quy định cũng nêu rõ: Tác giả của tác phẩm dành cho thiếu nhi, dân tộc thiểu số hưởng thêm 5 - 10% nhuận bút của tác phẩm đó nhằm khuyến khích sáng tạo; Tác giả bản dịch từ tiếng nước ngoài, tiếng dân tộc thiểu số sang tiếng Việt hoặc ngược lại hưởng từ 15 - 30% nhuận bút của tác phẩm cùng thể loại tương ứng bằng tiếng Việt; Tác giả là người Việt Nam trực tiếp sáng tạo tác phẩm bằng tiếng nước ngoài, người Kinh trực tiếp sáng tạo tác phẩm bằng tiếng dân tộc thiểu số, người dân tộc thiểu số trực tiếp sáng tạo tác phẩm bằng tiếng của dân tộc thiểu số khác hưởng thêm 20 - 30% nhuận bút của tác phẩm đó nhằm khuyến khích sáng tạo; Tác giả của tác phẩm thực hiện trong điều kiện khó khăn, nguy hiểm được hưởng thêm 50% nhuận bút của tác phẩm đó nhằm khuyến khích sáng tạo.

Về thù lao: Đối tượng hưởng thù lao là người sưu tầm, người cung cấp văn bản của cơ quan, đơn vị địa phương và bản dịch của những văn bản đó; tin tức thời sự thuần túy đưa tin, tác phẩm văn học nghệ thuật dân gian. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, Ban biên tập là người chịu trách nhiệm chính việc biên tập, đăng, duyệt các nội dung trên Cổng thông tin điện tử, Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị được phép hoạt động.

Thù lao cho người sưu tầm, cung cấp tác phẩm được tính bằng 3% nhuận bút trong khung quy định nêu trên.

Đối với nhóm những người làm các công việc liên quan để hoàn thiện một tác phẩm như: Biên tập, xuất bản, quản trị, duyệt tác phẩm và những người trực tiếp liên quan thì được hưởng tổng thù lao tối đa 20% định mức trong khung quy định nêu trên. Tỷ lệ phân chia cụ thể do thủ trưởng cơ quan, đơn vị hoặc Trưởng Ban biên tập quyết định dựa trên chất lượng, mức độ đóng góp hoàn thiện tác phẩm được sử dụng trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, Trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, nguồn kinh phí chi trả nhuận bút, thù lao cũng được Ủy ban nhân dân tỉnh quy định cụ thể tại Quy định này. Đồng thời, Ủy ban nhân dân tỉnh giao các cơ quan, đơn vị, địa phương sử dụng tác phẩm đăng trên Cổng thông tin điện tử, Trang thông tin điện tử căn cứ tình hình thực tế xây dựng Quy chế áp dụng mức hệ số chi cho phù hợp nhưng không được cao hơn mức quy định trong khung hệ số nhuận bút tối đa của Quy định này.

Quyết định số 02/2022/QĐ-UBND có hiệu lực từ ngày 24 tháng 01 năm 2022 và bãi bỏ Quyết định số 2293/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang ban hành Quy chế nhuận bút và thù lao đối với Cổng thông tin điện tử của tỉnh Hậu Giang./.

                                                                                            Ngọc Đang

 

 

 

 


Đang online: 2
Hôm nay: 1025
Đã truy cập: 1320481