Xem chi tiet tin_new - Sở Tư pháp

 

Quy định tiêu chí thẩm định hồ sơ thành lập Văn phòng Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Ngày 22-04-2021

Ngày 19 tháng 4 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 727/QĐ-UBND ban hành Quy định tiêu chí thẩm định hồ sơ thành lập Văn phòng Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Theo đó, Quyết định đã quy định cụ thể một số nội dung về nguyên tắc thẩm định hồ sơ; tiêu chí chấm điểm và cơ cấu thang điểm hồ sơ thành lập Văn phòng Thừa phát lại; các tiêu chí về trụ sở, Thừa phát lại, Thư ký nghiệp vụ, nhân sự phụ trách nhiệp vụ, cơ sở vật chất của Văn phòng Thừa phát lại,...

Bên cạnh đó, Quyết định cũng đã quy định cụ thể cách thức thẩm định hồ sơ và trách nhiệm của Thừa phát lại trong việc tham gia thành lập Văn phòng Thừa phát lại; trách nhiệm của Sở Tư pháp và các đơn vị có liên quan trong tổ chức triển khai thực hiện Quyết định.

Triển khai thực hiện tốt Quyết định trên sẽ góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động Thừa phát lại; tạo điều kiện để Văn phòng Thừa phát lại phát triển, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu của người dân./.

 (Đính kèm Quyết định số 727/QĐ-UBND của UBND tỉnh)

                                                                      Văn Tiếp        


Đang online: 2
Hôm nay: 1142
Đã truy cập: 466299