Xem chi tiet tin_new - Sở Tư pháp

 

Quy trình đăng ký đóng, cấp thẻ bảo hiểm y tế trên cổng dịch vụ công

Ngày 29-11-2022

Ngày 21 tháng 11 năm 2022, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quyết định số 3510/QĐ-BHXH ban hành Quy trình đăng ký đóng, cấp thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) đối với người chỉ tham gia BHYT trên Cổng Dịch vụ công theo Quyết định số 422/QĐ-TTg ngày 04 tháng 4 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia năm 2022. Theo đó, quy trình này gồm 07 bước như sau:

Bước 1: Người tham gia kê khai các trường thông tin theo mẫu trên Cổng Dịch vụ công và chịu trách nhiệm về nội dung kê khai. 

Bước 2: Hệ thống phần mềm tự động kiểm tra, đối chiếu thông tin.

Bước 3: Người tham gia nộp tiền trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công, nhận Biên lai điện tử, nhận thông báo thời hạn trả thẻ BHYT hoặc thời hạn thẻ BHYT tiếp tục được sử dụng ngay khi giao dịch thành công. 

Bước 4: Hệ thống phần mềm tự động ghi nhận số tiền vào phần mềm, cập nhật hồ sơ.

Bước 5: Cán bộ thu, sổ thẻ kiểm tra hồ sơ, dữ liệu, trình Giám đốc BHXH tỉnh/huyện ký số thẻ BHYT bản điện tử hoặc in thẻ BHYT bản giấy theo quy định, chuyển cán bộ tiếp nhận và trả kết quả.

Bước 6: Cán bộ tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận dữ liệu hoặc thẻ BHYT bản giấy, thực hiện phát hành, trả kết quả cho người tham gia; kết thúc quy trình giải quyết trên Phần mềm tiếp nhận và quản lý hồ sơ. 

Bước 7: Người tham gia nhận thẻ BHYT bản điện tử hoặc bản giấy theo phương thức đã đăng ký.

Quy trình đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT đối với người chỉ tham gia BHYT trên Cổng Dịch vụ công áp dụng cho các đối tượng: 

- Người tham gia BHYT thuộc nhóm được ngân sách Nhà nước hỗ trợ mức đóng gồm: Người thuộc hộ gia đình cận nghèo theo tiêu chí chuẩn cận nghèo; người thuộc hộ gia đình chuẩn nghèo đa chiều; Người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình.

- Nhóm tham gia BHYT theo hộ gia đình theo quy định tại Điều 4, 5 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT.

Quyết định số 3510/QĐ-BHXH có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2023 và thay thế Quyết định số 1187/QĐ-BHXH ngày 24 tháng 6 năm 2022 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quy trình giảm trừ mức đóng trong gia hạn thẻ BHYT theo hộ gia đình trên Cổng dịch vụ công.

Lê Thị Liếu

 


Đang online: 1
Hôm nay: 287
Đã truy cập: 1332373