Xem chi tiet tin_new - Sở Tư pháp

 

Rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính của ngành Tư pháp tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2022 - 2025

Ngày 01-12-2022

Nhằm triển khai có hiệu quả Kế hoạch của UBND tỉnh rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2022 - 2025; qua rà soát kịp thời phát hiện những TTHC rườm rà, phức tạp, điều kiện thực hiện TTHC không cần thiết, gây khó khăn, cản trở trong quá trình giải quyết công việc cho người dân, doanh nghiệp để kịp thời phê duyệt theo thẩm quyền và thực thi phương án đơn giản hóa TTHC nội bộ trong Sở, hoặc trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt và tổ chức thực thi phương án đơn giản hóa TTHC nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước thuộc tỉnh Hậu Giang. Ngày 29 tháng 11 năm 2022, Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch số 57/KH-STP rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Tư pháp tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2022 - 2025. Theo đó, Kế hoạch đề ra nội dung, mục tiêu và thời gian thực hiện như sau:

Thứ nhất, về thống kê, công bố, công khai TTHC

100% TTHC nội bộ thuộc phạm vi quản lý của Sở Tư pháp được thống kê, công bố (lần đầu) và 100% TTHC nội bộ giữa Sở Tư pháp với các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh Hậu Giang được công khai trên Cơ sở dữ liệu của Tỉnh về TTHC.

- Đơn vị chủ trì: Phòng Hành chính và Bổ trợ Tư pháp; Phòng Tuyên truyền và Theo dõi thi hành pháp luật; Phòng Công chứng; Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước.

- Đơn vị phối hợp: Văn phòng Sở và các đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Trước ngày 01 tháng 4 năm 2023.

Thứ hai, về rà soát, phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa TTHC

(1) Đối với TTHC nội bộ giữa Sở Tư pháp với các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh Hậu Giang: Trước ngày 01 tháng 01 năm 2025, 100% TTHC nội bộ thuộc phạm vi quản lý của Sở Tư pháp được rà soát, đơn giản hóa, bảo đảm đạt tỷ lệ cắt giảm ít nhất 20% TTHC và 20% chi phí tuân thủ TTHC. Cụ thể:

- Rà soát, trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt phương án đơn giản hóa đối với ít nhất 50% TTHC nội bộ thuộc phạm vi quản lý.

+ Đơn vị chủ trì: Phòng Hành chính và Bổ trợ Tư pháp; Phòng Tuyên truyền và Theo dõi thi hành pháp luật; Phòng Công chứng; Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước.

+ Đơn vị phối hợp: Văn phòng Sở và các đơn vị có liên quan.

+ Thời gian thực hiện: Trước ngày 01 tháng 01 năm 2024.

- Rà soát, trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt phương án đơn giản hóa đối với 100% TTHC nội bộ thuộc phạm vi quản lý.

+ Đơn vị chủ trì: Phòng Hành chính và Bổ trợ Tư pháp; Phòng Tuyên truyền và Theo dõi thi hành pháp luật; Phòng Công chứng; Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước.

+ Đơn vị phối hợp: Văn phòng Sở và các đơn vị có liên quan.

+ Thời gian thực hiện: Trước ngày 01 tháng 01 năm 2025.

(2) Đối với TTHC trong nội bộ Sở Tư pháp: Trước ngày 01 tháng 01 năm 2025, 100% TTHC nội bộ thuộc phạm vi quản lý của Sở Tư pháp được rà soát, đơn giản hóa, bảo đảm đạt tỷ lệ cắt giảm ít nhất 20% TTHC và 20% chi phí tuân thủ TTHC. Cụ thể:

- Rà soát và phê duyệt phương án đơn giản hóa đối với ít nhất 50% TTHC nội bộ thuộc phạm vi quản lý.

+ Đơn vị chủ trì: Phòng Hành chính và Bổ trợ Tư pháp; Phòng Tuyên truyền và Theo dõi thi hành pháp luật; Phòng Công chứng; Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước.

+ Đơn vị phối hợp: Văn phòng Sở và các đơn vị có liên quan.

+ Thời gian thực hiện: Trước ngày 01 tháng 01 năm 2024.

- Rà soát và phê duyệt phương án đơn giản hóa đối với 100% TTHC nội bộ thuộc phạm vi quản lý.

+ Đơn vị chủ trì: Phòng Hành chính và Bổ trợ Tư pháp; Phòng Tuyên truyền và Theo dõi thi hành pháp luật; Phòng Công chứng; Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước.

+ Đơn vị phối hợp: Văn phòng Sở và các đơn vị có liên quan.

+ Thời gian thực hiện: Trước ngày 01 tháng 01 năm 2025.

Để thực hiện hoàn thành các nội dung Kế hoạch đề ra, Sở Tư pháp đã giao trách nhiệm cụ thể cho các phòng, trung tâm thuộc Sở có liên quan trong việc phối hợp triển khai thực hiện các nội dung nhiệm vụ được giao, đảm bảo chất lượng, tiến độ quy định./.

                                                                                                 Văn Tiếp

 

 

 

 


Đang online: 6
Hôm nay: 298
Đã truy cập: 1332384