Xem chi tiet tin_new - Sở Tư pháp

 

Sở Tư pháp Hậu Giang ban hành Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022

Ngày 04-04-2022

Nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu, của công chức, viên chức và người lao động về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính (CCHC). Tạo sự chuyển biến tích cực, rõ nét hơn nữa về công tác CCHC trong năm 2022 và các năm tiếp theo; phát huy vai trò, trách nhiệm, phản ánh chính xác, đầy đủ, kịp thời những mặt tích cực cũng như những hạn chế trong công tác CCHC; kịp thời xây dựng và nhân rộng các mô hình, sáng kiến CCHC và biểu dương kịp thời tập thể, cá nhân có mô hình, sáng kiến hay, điển hình trong CCHC. Ngày 01 tháng 4 năm 2022, Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch số 22/KH-STP tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022. Theo Kế hoạch việc tuyên truyền cải cách hành chính tập trung vào 03 nội dung chính sau:

Thứ nhất, tuyên truyền, phổ biến các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Chính phủ, Bộ, ngành Trung ương có liên quan đến CCHC, cụ thể như: Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021 - 2030; Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 02/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021 - 2030; Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC; Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC; Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện TTHC trên môi trường điện tử; Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát TTHC; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát TTHC; Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát TTHC,…

Thứ hai, tuyên truyền, phổ biến các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Tỉnh có liên quan đến công tác CCHC: Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 02/12/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khóa XIV về xây dựng Chính quyền điện tử và chuyển đổi số tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 31/12/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV về CCHC nhà nước tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021 - 2025; Chỉ thị số 40-CT/TU ngày 02/8/2018 của Tỉnh ủy Hậu Giang về tăng cường công tác CCHC và nâng cao chất lượng các Chỉ số cạnh tranh của Tỉnh; Chỉ thị số 05-CT/TU ngày 18/01/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng và thực thi thể chế, chính sách của tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021 - 2025; Kế hoạch số 63/KH-UBND ngày 06/4/2021 của UBND tỉnh triển khai thi hành Chỉ thị số 43/CT-TTg ngày 11/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật về tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật và Chỉ thị số 05/CT-TU ngày 18/01/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng và thực thi thể chế, chính sách của tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021 - 2025; Kế hoạch số 20/KH-UBND ngày 29/01/2021 của UBND tỉnh về Tổng thể CCHC nhà nước tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021 - 2030; Chương trình số 04/CTr-UBND ngày 30/3/2021 của UBND tỉnh về CCHC và xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021 - 2025; Kế hoạch số 215/KH-UBND ngày 22/12/2021 của UBND tỉnh Hậu Giang về cải cách hành chính Nhà nước tỉnh Hậu Giang năm 2022;

Thứ ba, xây dựng các tin, bài, hình ảnh về công tác CCHC (về các tập thể, cá nhân tích cực, điển hình tiên tiến trong thực hiện các nhiệm vụ CCHC, phục vụ Nhân dân; phổ biến những sáng kiến, kinh nghiệm CCHC có hiệu quả tại các đơn vị; kết quả đạt được trong công tác CCHC,…

            Thứ tư, tuyên truyền các quy định về TTHC có liên quan trực tiếp đến người dân và doanh nghiệp; việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của các cơ quan hành chính nhà nước; các quy định liên quan đến công chức, viên chức như: quyền, nghĩa vụ, quy tắc ứng xử, văn hóa giao tiếp, thái độ phục vụ Nhân dân. Quyền và nghĩa vụ của công dân trong mối quan hệ với cơ quan nhà nước; các nguyên tắc, cách thức và những vấn đề cần biết khi thực hiện TTHC.

Thứ năm, tuyên truyền công tác chuyển đổi số, xây dựng đô thị thông minh, xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; tuyên truyền kênh thông tin kết nối người dân, doanh nghiệp như: Tổng đài Thông tin dịch vụ công; công khai số điện thoại, Email của lãnh đạo cơ quan, địa phương tại nơi đông dân cư; tiếp nhận kiến nghị qua Cổng Thông tin điện tử Tỉnh, mạng xã hội (Facebook, Zalo…).

Thứ sáu, tuyên truyền việc ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận và giải quyết hồ sơ TTHC của Tỉnh và các cơ quan, đơn vị; tình hình triển khai, kết quả, hiệu quả việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích nhằm tiết kiệm chi phí của người dân và tổ chức,…

Để thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ nêu trên, Sở Tư pháp đã giao trách nhiệm cụ thể cho các phòng, trung tâm thuộc Sở trong việc triển khai thực hiện Kế tuyên truyền CCHC. Định kỳ hàng quý báo cáo kết quả thực hiện với Lãnh đạo Sở./.

Văn Tiếp 

 


Đang online: 1
Hôm nay: 236
Đã truy cập: 1332322