Xem chi tiet tin_new - Sở Tư pháp

 

Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2022

Ngày 10-03-2022

Ngày 09 tháng 3 năm 2022, Giám đốc Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch số 13/KH-STP triển khai thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2022. Theo đó, Kế hoạch đề ra 07 nội dung nhiệm vụ công tác dân vận chính quyền năm 2022 cần tập trung thực hiện:

Thứ nhất, tổ chức quán triệt, tuyên truyền các chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận chính quyền.

Thứ hai, thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch trong hoạt động quản lý điều hành.

Thứ ba, thực hiện tốt nhiệm vụ cải cách hành chính.

Thứ tư, nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân và giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân.

Thứ năm, tiếp tục rà soát các quy chế, quy định liên quan đến nội dung về dân chủ ở cơ sở của Sở Tư pháp, nhất là Quy chế chi tiêu nội bộ; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng, tổ chức, đơn vị và phân công nhiệm vụ trong lãnh đạo Sở để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị.

Thứ sáu, thực hiện công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác dân vận.

Thứ bảy, tổ chức triển khai thực hiện quy chế dân chủ cơ quan, giữ vững mối liên hệ Đảng, chính quyền và các đoàn thể trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị tại đơn vị; xây dựng cơ quan trong sạch vững mạnh, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy tốt vai trò các đoàn thể, phối hợp tạo điều kiện thuận lợi để đoàn thể giám sát theo quy định.

Để hoàn thành các nội dung nhiệm vụ trên, Giám đốc Sở Tư pháp yêu cầu thủ trưởng các đơn vị thuộc Sở có trách nhiệm quán triệt sâu rộng đến từng công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị về mục đích, yêu cầu, nội dung Kế hoạch dân vận chính quyền năm 2022 và thực hiện nghiêm các nội dung Kế hoạch đề ra. Định kỳ 06 tháng, năm báo cáo kết quả thực hiện với Ban Giám đốc Sở (qua Văn phòng Sở).

Đề nghị Ban Chấp hành Công đoàn, Ban Chấp hành Chi đoàn, Chi hội Luật gia chỉ đạo đoàn viên, hội viên trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của tổ chức mình thực hiện nghiêm túc các nội dung của Kế hoạch./.

Văn Tiếp

 

 

 

 


Đang online: 5
Hôm nay: 341
Đã truy cập: 1319798