Xem chi tiet tin_new - Sở Tư pháp

 

Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch tuyên truyền về công tác dân vận chính quyền và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2022

Ngày 22-03-2022

Tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức của công chức, viên chức, người lao động tại đơn vị trong công tác dân vận chính quyền và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Ngày 21 tháng 3 năm 2022, Giám đốc Sở Tư pháp ký ban hành Kế hoạch số 16/KH-STP tuyên truyền về công tác dân vận chính quyền và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2022. Theo đó, Kế hoạch đề ra 05 nội dung tuyên truyền cần tập trung thực hiện trong năm 2022 như sau:

Thứ nhất, công khai đầy đủ các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh về dân vận chính quyền, dân chủ cở sở; các chủ trương, chính sách,… liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Ngành.

Thứ hai, tuyên truyền các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh và của Sở về dân vận chính quyền, dân chủ cở sở như: Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; Kết luận số 114-KL/TW ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp; Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới,...

Thứ ba, treo khẩu hiệu tuyên truyền liên quan công tác dân vận chính quyền và quy chế dân chủ cơ sở.

Thứ tư, xây dựng, biên soạn các tin, bài, hình ảnh về kết quả thực hiện công tác dân vận chính quyền, dân chủ cở sở (các tập thể, cá nhân tích cực, điển hình trong thực hiện).

Thứ năm, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật qua mạng xã hội.

Ngoài ra, Kế hoạch cũng đề ra các hình thức tuyên truyền như: Niêm yết tại trụ sở cơ quan; đưa tin trên Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp; lồng ghép vào cuộc họp cơ quan, sinh hoạt Ngày pháp luật,…

Để hoàn thành các nội dung Kế hoạch đề ra, Giám đốc Sở Tư pháp yêu cầu các Phòng, Trung tâm thuộc Sở căn cứ vào chức năng nhiệm vụ, tình hình thực tế chủ động, tích cực, kịp thời đẩy mạnh tuyên truyền bằng các hình thức cụ thể; phối hợp với Văn phòng Sở để triển khai thực hiện Kế hoạch./.

Văn Tiếp

 


Đang online: 1
Hôm nay: 305
Đã truy cập: 1319762