Xem chi tiet tin_new - Sở Tư pháp

 

Sở Tư pháp tỉnh Hậu Giang: Phát động phong trào thi đua theo chuyên đề năm 2022

Ngày 27-04-2022

Để góp phần thực hiện thắng lợi Kế hoạch số 14/KH-UBND ngày 28 tháng 01 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác tư pháp năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Đồng thời, nhằm đảm bảo thực hiện theo đúng chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Tư pháp tại Quyết định số 509/QĐ-BTP ngày 04 tháng 4 năm 2022 về việc ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua theo chuyên đề đối với các cơ quan tư pháp địa phương năm 2022, Giám đốc Sở Tư pháp đã ban hành Kế hoạch số 26/KH-UBND ngày 22 tháng 4 năm 2022 phát động phong trào thi đua theo chuyên đề năm 2022 với chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, vượt khó, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong ngành Tư pháp trên địa bàn tỉnh.

Đối tượng thi đua là các Phòng, Trung tâm thuộc Sở Tư pháp; Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố; Công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp, công chức Tư pháp - Hộ tịch, bao gồm cả công chức, viên chức đang trong thời gian tập sự, nhân viên hợp đồng không xác định thời hạn, nhân viên hợp đồng lao động từ 01 năm trở lên. Phong trào thi đua được triển khai thực hiện từ ngày 01/01/2022 đến hết ngày 15/11/2022 và ước tính đến ngày 31/12/2022.

Nội dung thi đua tập trung vào các nhiệm vụ sau: Công tác triển khai Chương trình hành động của ngành Tư pháp triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP, Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ; Công tác xây dựng, thẩm định văn bản quy phạm pháp luật; Công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở và tiếp cận pháp luật; Công tác hộ tịch, chứng thực; lý lịch tư pháp, bồi thường nhà nước; nuôi con nuôi; Công tác bổ trợ tư pháp; Công tác trợ giúp pháp lý; Công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính, theo dõi thi hành pháp luật; Công tác ứng dụng công nghệ thông tin; Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng; Công tác kiện toàn tổ chức, bộ máy; Công tác thống kê.

Để thực hiện thắng lợi phong trào thi đua, Giám đốc Sở Tư pháp yêu cầu các Phòng, Trung tâm thuộc Sở Tư pháp và Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh phổ biến, quán triệt phong trào thi đua đến toàn thể công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý. Đồng thời, căn cứ vào Kế hoạch này và nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao trong chương trình, kế hoạch công tác năm 2022 được cấp có thẩm quyền phê duyệt để đề ra biện pháp tổ chức thực hiện hiệu quả.

Giao Văn phòng Sở làm đầu mối phối hợp với các đơn vị và theo dõi, tổng hợp, sơ kết, tổng kết việc triển khai thực hiện Kế hoạch thi đua này trong toàn Ngành; tham mưu tổng kết phong trào thi đua, bình xét khen thưởng vào dịp tổng kết phong trào thi đua cuối năm 2022 theo quy định./.

                                                                                       Ngọc Đang

 


Đang online: 1
Hôm nay: 29
Đã truy cập: 1340189