Xem chi tiet tin_new - Sở Tư pháp

 

Sở Tư pháp tỉnh Hậu Giang ban hành Kế hoạch xây dựng Chính quyền điện tử, đô thị thông minh và chuyển đổi số năm 2021

Ngày 06-07-2021

Ngày 06 tháng 7 năm 2021, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Hậu Giang ký ban hành Kế hoạch số 32/KH-STP xây dựng Chính quyền điện tử, đô thị thông minh và chuyển đổi số năm 2021. Theo đó, Kế hoạch đã đề ra các mục tiêu cụ thể thực hiện trong năm 2021 như sau:

Thứ nhất, duy trì hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin của cơ quan đồng bộ, ổn định, đảm bảo liên kết thông tin nội bộ của cơ quan và có khả năng liên kết các hệ thống thông tin bên ngoài, đáp ứng yêu cầu trao đổi thông tin giữa Sở với các cơ quan khác. Đảm bảo hệ thống chỉ đạo, điều hành, trao đổi thông tin thông suốt, kịp thời từ lãnh đạo Sở đến các đơn vị trực thuộc.

Thứ hai, 100% dịch vụ công tại đơn vị đủ điều kiện được đưa lên trực tuyến mức độ 3, 4, được cung cấp trên nhiều phương tiện truy cập khác nhau, bao gồm thiết bị di động.

Thứ ba, 100% các văn bản, tài liệu chính thức trao đổi giữa Sở Tư pháp với các cơ quan, đơn vị (trừ văn bản mật theo quy định) được thực hiện hoàn toàn dưới dạng điện tử, có ký số được luân chuyển trên phần mềm quản lý văn bản của tỉnh.

Thứ tư, 90% hồ sơ công việc tại đơn vị được xử lý trên môi trường mạng (không bao gồm hồ sơ xử lý công việc có nội dung mật).

Thứ năm, 100% báo cáo định kỳ (không bao gồm nội dung mật) của cơ quan được cập nhật, chia sẻ trên hệ thống báo cáo của Tỉnh.

Để hoàn thành các mục tiêu trên, Kế hoạch đề ra 08 nhóm nhiệm vụ cụ thể, 05 giải pháp và phân công trách nhiệm cụ thể của từng Phòng, Trung tâm thuộc Sở có liên quan trong việc tham mưu triển khai thực hiện./.

                                                                                                 Văn Tiếp

 

 

 

 


Đang online: 3
Hôm nay: 1492
Đã truy cập: 466640