Xem chi tiet tin_new - Sở Tư pháp

 

Sở Tư pháp tổ chức sinh hoạt “Ngày Pháp luật” tháng 10 năm 2022

Ngày 06-10-2022

Thực hiện Chương trình số 03/CTr-STP ngày 29 tháng 3 năm 2022 của Sở Tư pháp về sinh hoạt ngày pháp luật năm 2022, nhằm kịp thời triển khai các văn bản quy phạm pháp luật mới, các văn bản chuyên ngành đến toàn thể công chức, viên chức và người lao động tại cơ quan. Ngày 05 tháng 10 năm 2022, Sở Tư pháp tổ chức sinh hoạt “Ngày Pháp luật” theo định kỳ. Tham dự buổi sinh hoạt có đồng chí Nguyễn Văn Tuấn - Giám đốc Sở Tư pháp, các đồng chí trong Ban Giám đốc, lãnh đạo các Phòng, Trung tâm, cùng với sự có mặt của tất cả công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở.