Xem chi tiet tin_new - Sở Tư pháp

 

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN (Hợp đồng số: 06/2023/HĐDVĐGTS ngày 21/02/2023)

Ngày 22-02-2023

* TÊN, ĐỊA CHỈ TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

- Tên đơn vị: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang;

- Địa chỉ: Số 02, đường Ngô Quyền, khu vực 4, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

* TÊN, ĐỊA CHỈ ĐƠN VỊ CÓ TÀI SẢN

- Tên đơn vị: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Vị Thủy;

- Địa chỉ: Ấp 4, thị trấn Nàng Mau, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang.

I. TÀI SẢN ĐẤU GIÁ, GIÁ KHỞI ĐIỂM, TIỀN MUA HỒ SƠ, TIỀN ĐẶT TRƯỚC

1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất, công trình xây dựng và cây trồng trên đất tọa lạc ấp 1A, xã Vị Đông, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang (hồ sơ ông Lê Văn Tài và bà Đồng Ngọc Khoa), đấu giá riêng lẻ từng tài sản, cụ thể:

a) Tài sản 01:

- Quyền sử dụng đất bao gồm 02 thửa: Thửa 353 (3028) có diện tích 137,9m2 (thửa đất có 104,1m2 thuộc hành lang bảo vệ an toàn đường tỉnh 931B), loại đất ONT, tờ bản đồ số 12 và thửa 354 (3030) có diện tích 2523,6m2 (thửa đất có 229,3m2 thuộc hành lang bảo vệ an toàn đường tỉnh 931B và 170,7m2 thuộc hành lang bảo vệ an toàn Kênh Thống Nhất), loại đất CLN, tờ bản đồ số 12.

- Công trình xây dựng trên đất, bao gồm:

+ Nhà ở 01: Diện tích sàn xây dựng 216m2; loại nhà cấp 4; kết cấu chung: Khung cột BTCT, tường gạch, cột gỗ, mái tôn, nền lát gạch Ceramic; cửa kính khung sắt; tình trạng: Hiện trạng tài sản có các kết cấu chính đã xuống cấp, đang được sử dụng để ở.

+ Nhà ở 02: Diện tích sàn xây dựng 30m2, loại nhà cấp 4; kết cấu chung: Khung cột BTCT, tường gạch, mái tôn, ốp la phong nhựa, nền lát gạch Ceramic; cửa sắt, cửa kính khung sắt; tình trạng: Hiện trạng tài sản có các kết cấu chính đã xuống cấp, đang được sử dụng để ở.

+ Nhà phụ: Diện tích sàn xây dựng 52,50m2, loại nhà cấp 4; kết cấu chung: Khung cột gỗ, tường gạch, mái tôn, nền lát gạch Ceramic; tình trạng: Hiện trạng tài sản có các kết cấu chính đã xuống cấp, đang được sử dụng để ở.

+ Chuồng heo: Số lượng 03; diện tích sàn xây dựng chuồng heo 01: 48m2, diện tích sàn xây dựng chuồng heo 02: 112m2, diện tích sàn xây dựng chuồng heo 03: 160m2; kết cấu chung: Cột gỗ, mái tôn, vách tôn, nền xi măng; tình trạng: Hiện trạng tài sản có các kết cấu chính đã xuống cấp.

+ Nhà vệ sinh: Diện tích sàn xây dựng 3,75m2; kết cấu chung: Khung BTCT, mái tôn, nền đất; tình trạng: Hiện trạng tài sản có các kết cấu chính đã xuống cấp.

- Cây trồng trên đất: Bưởi loại A (01 cây); Mận loại A (01 cây); Vú sữa loại A (01 cây); Mít loại A (176 cây); Dừa loại A (20 cây); Dừa loại C (05 cây).

b) Tài sản 02: Quyền sử dụng đất bao gồm 02 thửa: Thửa 366 có diện tích 2743m2, loại đất BHK, tờ bản đồ số 12 và thửa 408 có diện tích 8573,8m2, loại đất LUC, tờ bản đồ số 12.

c) Tài sản 03: Quyền sử dụng đất tại thửa 1707 có diện tích 4070,5m2, loại đất LUC, tờ bản đồ số 12.

(Theo Biên bản kê biên, xử lý tài sản ngày 23/8/2022 của Cục Thi hành án dân sự huyện Vị Thủy; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 000360 do UBND huyện Vị Thanh tỉnh Cần Thơ cấp ngày 16/10/1995 cho ông Lê Văn Tài đứng tên sử dụng và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 00019 do UBND huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang cấp ngày 16/9/2002 cho ông Lê Văn Tài đứng tên sử dụng; Bản đồ địa chính số 15/HGR  và 16/HGR ngày 17/11/2022 của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Vị Thủy; Phiếu xác nhận kết quả đo đạc hiện trạng các thửa đất của Công ty Cổ phần Tài nguyên và môi trường Hậu Giang; Chứng thư thẩm định giá số 0001/23.CTHG ngày 16/01/2023 của Công ty TNHH Thẩm định giá Gia Thành).

Lưu ý: Tài sản được bán theo hiện trạng thực tế. Khách hàng có trách nhiệm xem xét tài sản trước khi đăng ký tham gia đấu giá. Người trúng đấu giá chịu các khoản thuế, phí, lệ phí theo quy định của pháp luật liên quan đến việc đăng ký quyền sử dụng, quyền sở hữu tài sản sau khi trúng đấu giá.

2. Giá khởi điểm: 3.736.413.200 đồng (Ba tỷ bảy trăm ba mươi sáu triệu bốn trăm mười ba ngàn hai trăm đồng). Trong đó:

- Tài sản 01: 2.197.683.200 đồng (Hai tỷ một trăm chín mươi bảy triệu sáu trăm tám mươi ba ngàn hai trăm đồng);

- Tài sản 02: 1.131.680.000 đồng (Một tỷ một trăm ba mươi mốt triệu sáu trăm tám mươi ngàn đồng);

- Tài sản 03: 407.050.000 đồng (Bốn trăm lẻ bảy triệu không trăm năm mươi ngàn đồng).

3. Tiền mua hồ sơ:

- Tài sản 01: 500.000 đồng/hồ sơ;

- Tài sản 02: 500.000 đồng/hồ sơ;

- Tài sản 03: 200.000 đồng/hồ sơ.

4. Tiền đặt trước:

- Tài sản 01: 219.000.000 đồng/hồ sơ;

- Tài sản 02: 113.000.000 đồng/hồ sơ;

- Tài sản 03: 40.000.000 đồng/hồ sơ.

II. ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC THAM GIA ĐẤU GIÁ, ĐIỀU KIỆN, CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁĐỐI TƯỢNG KHÔNG ĐƯỢC THAM GIA ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

1. Đối tượng, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

a) Đối tượng đăng ký: Cá nhân, hộ gia đình đủ điều kiện theo quy định của Luật Đấu giá tài sản và các quy định pháp luật khác có liên quan được đăng ký tham gia đấu giá, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản.

b) Điều kiện đăng ký: Người tham gia đấu giá là cá nhân, hộ gia đình phải nộp hồ sơ gồm có:

- Đơn đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu do Trung tâm phát hành).

- Bản sao: CMND hoặc CCCD người tham gia đấu giá (cung cấp bản gốc để đối chiếu).

- Giấy ủy quyền hợp lệ và bản photo CMND hoặc CCCD của người được ủy quyền (trong trường hợp ủy quyền tham gia đấu giá, trả giá).

- Giấy xác nhận trực tiếp sản xuất nông nghiệp có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền.

c) Cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Cá nhân, hộ gia đình có đơn đăng ký (theo mẫu do Trung tâm phát hành) chấp nhận giá khởi điểm, Quy chế cuộc đấu giá do Trung tâm ban hành, đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc trực tiếp mua và nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ theo phương thức trực tiếp cho Trung tâm.

- Người đăng ký tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Trung tâm mở tại ngân hàng thương mại đúng thời gian quy định nêu tại Quy chế cuộc đấu giá tài sản này.

2. Đối tượng không được tham gia đấu giá (Theo Khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản)

a) Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình;

b) Người làm việc trong tổ chức đấu giá tài sản thực hiện cuộc đấu giá; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá; người trực tiếp giám định, định giá tài sản; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người trực tiếp giám định, định giá tài sản;

c) Người được chủ sở hữu tài sản ủy quyền xử lý tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản của người khác theo quy định của pháp luật;

d) Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người quy định tại điểm c khoản 2 Điều này;

đ) Người không có quyền mua tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật áp dụng đối với loại tài sản đó.

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM XEM TÀI SẢN, BÁN HỒ SƠ, NỘP HỒ SƠ THAM GIA ĐẤU GIÁ VÀ NỘP TIỀN ĐẶT TRƯỚC

1. Thời gian, địa điểm xem tài sản:

a) Thời gian: Ngày 09/3/2023 và ngày 10/3/2023 (trong giờ hành chính).

b) Địa điểm: Tại nơi có tài sản (ấp 1A, xã Vị Đông, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang).

2. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, nộp hồ sơ tham gia đấu giá:

a) Thời gian bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 23/02/2023 đến 17 giờ 00 phút ngày 14/3/2023 (trong giờ hành chính).

b) Hình thức nộp hồ sơ: Nộp trực tiếp.

c) Địa điểm: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang (Số 02, đường Ngô Quyền, khu vực 4, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang).

3. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước: Từ ngày 14/3/2023 đến 16 giờ 30 phút ngày 16/3/2023 (trong giờ hành chính), trừ trường hợp Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang và người tham gia đấu giá có thỏa thuận khác nhưng phải trước ngày mở cuộc đấu giá. Người đăng ký tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước vào số tài khoản sau:

- Tên đơn vị thụ hưởng: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang.

- Số tài khoản: 73710000281285 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hậu Giang.

- Nội dung nộp tiền: “Họ và tên_nộp tiền đặt trước_tên tài sản”.

* Người đăng ký tham gia đấu giá lưu ý những nội dung sau:

- Tiền đặt trước của khách hàng phải nộp đủ vào tài khoản của Trung tâm đến 16 giờ 30 phút ngày 16/3/2023.

- Khách hàng chịu mọi chi phí liên quan đến việc nộp tiền đặt trước và nhận lại tiền đặt trước.

IV. HÌNH THỨC ĐẤU GIÁ, PHƯƠNG THỨC ĐẤU GIÁ

1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá (không giới hạn số vòng đấu).

2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

V. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC CUỘC ĐẤU GIÁ

1. Thời gian: Vào lúc 09 giờ 00 phút, ngày 17/3/2023 (Thứ sáu).

2. Địa điểm: Tại Hội trường Sở Tư pháp (Số 02, đường Ngô Quyền, khu vực 4, phường 5, TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang).

Muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang; Số 02, đường Ngô Quyền, khu vực 4, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang; Điện thoại: 02932 218345.

(Thông báo này thay cho Giấy mời khách hàng tham dự cuộc đấu giá)

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. Tb Tài.pdf_20230222134810.pdf

Đang online: 1
Hôm nay: 290
Đã truy cập: 1332376