Xem chi tiet tin_new - Sở Tư pháp

 

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN (Hợp đồng số: 07/2023/HĐDVĐGTS ngày 21/02/2023)

Ngày 22-02-2023

* TÊN, ĐỊA CHỈ TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

- Tên đơn vị: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang;

- Địa chỉ: Số 02, đường Ngô Quyền, khu vực 4, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

* TÊN, ĐỊA CHỈ ĐƠN VỊ CÓ TÀI SẢN

- Tên đơn vị: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Long Mỹ;

- Địa chỉ: Ấp 01, xã Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang.

I. TÀI SẢN ĐẤU GIÁ, GIÁ KHỞI ĐIỂM, TIỀN MUA HỒ SƠ, TIỀN ĐẶT TRƯỚC

1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất và tài sản trên đất tọa lạc ấp 7, xã Thuận Hưng, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang (hồ sơ ông Phạm Thanh Tú), trong đó:

- Quyền sử dụng đất, bao gồm:

+ Thửa 970 có diện tích 200m2, loại đất ONT, tờ bản đồ số 7;

+ Thửa 972 có diện tích 650,2m2, loại đất CLN, tờ bản đồ số 7;

+ Thửa 223 có diện tích 187,1m2 (có 87,4m2 thuộc hành lang bảo vệ an toàn đường tỉnh 930B), loại đất ONT, tờ bản đồ số 7.

- Tài sản trên đất, bao gồm:

+ Nhà ở có tổng diện tích tạm tính 213,85m2, kết cấu: Khung cột BTCT, tường gạch, nền lát gạch ceramic; Mái tole; Cửa chính: cửa sắt, cửa lùa sắt, cửa sắt khung kính; Hiện trạng tài sản đang được sử dụng để ở, sinh hoạt, có hiện tượng xuống cấp.

+ Mái che sau có diện tích 43,71m2, Hiện trạng chất lượng còn lại của công trình khoảng 65%;

+ Sân nhà chính, tráng xi măng có diện tích 119,7m2, Hiện trạng chất lượng còn lại của công trình khoảng 75%;

+ Đồng hồ điện hiện trạng chất lượng còn lại khoảng 70%.

(Theo Biên bản kê biên, xử lý tài sản ngày 09/8/2022 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Long Mỹ; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CH03269, CH03270 do UBND huyện Long Mỹ cấp ngày 01/6/2015 cho ông Phạm Thanh Tú đứng tên sử dụngGiấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CH03055 do UBND huyện Long Mỹ cấp ngày 13/02/2015 cho ông Phạm Thanh Tú đứng tên sử dụng; Mảnh trích đo địa chính số 80-2022 do Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Long Mỹ cấp ngày 06/9/2022; Chứng thư thẩm định giá tài sản số 0154/22.CT ngày 05/10/2022 của Công ty TNHH Thẩm định giá Gia Thành).

Lưu ý: Tài sản được bán theo hiện trạng thực tế. Khách hàng có trách nhiệm xem xét tài sản trước khi đăng ký tham gia đấu giá. Người trúng đấu giá chịu các khoản thuế, phí, lệ phí theo quy định của pháp luật liên quan đến việc đăng ký quyền sử dụng, quyền sở hữu tài sản sau khi trúng đấu giá.

2. Giá khởi điểm: 3.170.587.835 đồng (Ba tỷ một trăm bảy mươi triệu năm trăm tám mươi bảy ngàn tám trăm ba mươi lăm đồng).

3. Tiền mua hồ sơ: 500.000 đồng/hồ sơ.

4. Tiền đặt trước: 317.000.000 đồng/hồ sơ.

II. ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC THAM GIA ĐẤU GIÁ, ĐIỀU KIỆNCÁCH THỨC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ ĐỐI TƯỢNG KHÔNG ĐƯỢC THAM GIA ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

1. Đối tượng, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

a) Đối tượng đăng ký: Tổ chức, cá nhân đủ điều kiện theo quy định của Luật Đấu giá tài sản và các quy định pháp luật khác có liên quan được đăng ký tham gia đấu giá, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản.

b) Điều kiện đăng ký: Người tham gia đấu giá phải nộp hồ sơ gồm có:

- Đối với người tham gia đấu giá là tổ chức:

+ Đơn đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu do Trung tâm phát hành).

+ Bản sao: Giấy chứng nhận ĐKKD hoặc quyết định thành lập; CMND hoặc CCCD của người đại diện theo pháp luật của tổ chức (cung cấp bản gốc để đối chiếu).

+ Giấy giới thiệu người đại diện cho tổ chức mua, nộp hồ sơ tham gia đấu giá.

+ Giấy ủy quyền hợp lệ và bản photo CMND hoặc CCCD của người được ủy quyền (trong trường hợp ủy quyền tham gia đấu giá, trả giá).

- Đối với người tham gia đấu giá là cá nhân:

+ Đơn đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu do Trung tâm phát hành).

+ Bản sao: CMND hoặc CCCD người tham gia đấu giá (cung cấp bản gốc để đối chiếu).

+ Giấy ủy quyền hợp lệ và bản photo CMND hoặc CCCD của người được ủy quyền (trong trường hợp ủy quyền tham gia đấu giá, trả giá).

c) Cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Tổ chức, cá nhân có đơn đăng ký (theo mẫu do Trung tâm phát hành) chấp nhận giá khởi điểm, Quy chế cuộc đấu giá do Trung tâm ban hành, đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc trực tiếp mua và nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ theo phương thức trực tiếp cho Trung tâm.

- Người đăng ký tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Trung tâm mở tại ngân hàng thương mại đúng thời gian quy định nêu tại Quy chế cuộc đấu giá tài sản này.

2. Đối tượng không được tham gia đấu giá (Theo Khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản)

a) Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình;

b) Người làm việc trong tổ chức đấu giá tài sản thực hiện cuộc đấu giá; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá; người trực tiếp giám định, định giá tài sản; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người trực tiếp giám định, định giá tài sản;

c) Người được chủ sở hữu tài sản ủy quyền xử lý tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản của người khác theo quy định của pháp luật;

d) Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người quy định tại điểm c khoản 2 Điều này;

đ) Người không có quyền mua tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật áp dụng đối với loại tài sản đó.

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM XEM TÀI SẢN, BÁN HỒ SƠ, NỘP HỒ SƠ THAM GIA ĐẤU GIÁ VÀ NỘP TIỀN ĐẶT TRƯỚC

1. Thời gian, địa điểm xem tài sản:

a) Thời gian: Ngày 09/3/2023 và ngày 10/3/2023 (trong giờ hành chính).

b) Địa điểm: Tại nơi có tài sản (ấp 7, xã Thuận Hưng, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang).

2. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, nộp hồ sơ tham gia đấu giá:

a) Thời gian bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 23/02/2023 đến 17 giờ 00 phút ngày 14/3/2023 (trong giờ hành chính).

b) Hình thức nộp hồ sơ: Nộp trực tiếp.

c) Địa điểm: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang (Số 02, đường Ngô Quyền, khu vực 4, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang).

3. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước: Từ ngày 14/3/2023 đến 16 giờ 30 phút ngày 16/3/2023 (trong giờ hành chính), trừ trường hợp Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang và người tham gia đấu giá có thỏa thuận khác nhưng phải trước ngày mở cuộc đấu giá. Người đăng ký tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước vào số tài khoản sau:

- Tên đơn vị thụ hưởng: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang.

- Số tài khoản: 73710000281285 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hậu Giang.

- Nội dung nộp tiền: “Họ và tên_nộp tiền đặt trước_tên tài sản”.

* Người đăng ký tham gia đấu giá lưu ý những nội dung sau:

- Tiền đặt trước của khách hàng phải nộp đủ vào tài khoản của Trung tâm đến 16 giờ 30 phút ngày 16/3/2023.

- Khách hàng chịu mọi chi phí liên quan đến việc nộp tiền đặt trước và nhận lại tiền đặt trước.

IV. HÌNH THỨC ĐẤU GIÁ, PHƯƠNG THỨC ĐẤU GIÁ

1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá (không giới hạn số vòng đấu).

2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

V. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC CUỘC ĐẤU GIÁ

1. Thời gian: Vào lúc 14 giờ 00 phút, ngày 17/3/2023 (Thứ sáu).

2. Địa điểm: Tại Hội trường Sở Tư pháp (Số 02, đường Ngô Quyền, khu vực 4, phường 5, TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang).

Muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang; Số 02, đường Ngô Quyền, khu vực 4, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang; Điện thoại: 02932 218345.

(Thông báo này thay cho Giấy mời khách hàng tham dự cuộc đấu giá)

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. Tb Tú.pdf_20230222134940.pdf

Đang online: 1
Hôm nay: 285
Đã truy cập: 1332371