Xem chi tiet tin_new - Sở Tư pháp

 

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN (Hợp đồng số: 75/2022/HĐDVĐGTS ngày 26/12/2022)

Ngày 27-12-2022

* TÊN, ĐỊA CHỈ TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

- Tên đơn vị: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang;

- Địa chỉ: Số 02, đường Ngô Quyền, khu vực 4, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

* TÊN, ĐỊA CHỈ ĐƠN VỊ CÓ TÀI SẢN

- Tên đơn vị: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành;

- Địa chỉ: Đường Ngô Hữu Hạnh, thị trấn Ngã Sáu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

I. TÀI SẢN ĐẤU GIÁ, GIÁ KHỞI ĐIỂM, TIỀN MUA HỒ SƠ, TIỀN ĐẶT TRƯỚC

1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất, công trình xây dựng và cây trồng trên đất tọa lạc ấp Đông Bình, xã Đông Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang (Hồ sơ ông Hồ Văn Thắng, bà Trần Thị Ngọc Mai). Đấu giá riêng lẻ từng tài sản, cụ thể:

- Tài sản 01:

+ Quyền sử dụng đất bao gồm 02 thửa: Thửa 2004 (1397) có diện tích 300m² (thửa đất có 147,5m² thuộc hành lang bảo vệ an toàn rạch Bảy Thưa), loại đất ONT; thửa 2005 (1397) có diện tích 228,5m² (thửa đất thuộc hành lang bảo vệ an toàn rạch Bảy Thưa), loại đất CLN;

+ Công trình xây dựng tại thửa 2004 + 2005: Nhà chính có diện tích sử dụng 60,6m², kết cấu: Nhà ở cấp 4 loại trệt, khung cột gỗ tạp, nền gạch tàu, vách ván, mái lợp tole; Nhà bếp có diện tích sử dụng 24,24m², kết cấu: Cột gỗ tạp, nền đất, vách tole, mái lợp lá; Mái che có diện tích sử dụng 10,08m², kết cấu: Cột gỗ tạp, nền gạch tàu, vách lá, mái lợp lá;

+ Cây trồng trên đất tại thửa 2004 + 2005: Dừa loại B (05 cây); Mít (loại A: 06 cây, loại B: 01 cây); Tầm Vong (loại A: 21 cây, loại B: 08 cây); Cau ăn trái (loại A: 02 cây, loại B: 02 cây, loại C: 08 cây); Bưởi năm roi loại B (03 cây); Xoài cát chu loại A (03 cây); Mận loại B (01 cây); Gòn (loại A: 05 cây, loại B: 03 cây); Chuối (loại A: 02 cây, loại B: 05 cây, loại C: 09 cây).

- Tài sản 02:

+ Quyền sử dụng đất tại thửa 1246 có diện tích 10.425,3m², loại đất LUC;

+ Công trình xây dựng tại thửa 1246: Chòi giữ vườn (nhà tạm) có diện tích 32m², kết cấu: Cột tre, nền đất, vách lá, mái tole;

+ Cây trồng trên đất tại thửa 1246: Dừa (loại A: 41 cây, loại B: 109 cây, loại C: 32 cây); Mít Thái (loại B: 321 cây, loại C: 86 cây); Tre (loại A: 62 cây, loại B: 37 cây); Xoài cát chu (loại A: 07 cây, loại C: 95 cây); Măng Cụt loại A (01 cây); Chuối (Loại A: 76 cây, loại B: 152 cây, loại C: 228 cây); Cam sành (loại B: 318 cây, loại C: 132 cây); Cóc loại A (06 cây).

(Theo Biên bản về việc kê biên, xử lý tài sản ngày 12/8/2019 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành; Giấy chứng nhận QSDĐ số 000018 do UBND huyện Châu Thành, tỉnh Cần Thơ (cũ) cấp ngày 20/9/1993 cho ông Hồ Văn Thắng đứng tên sử dụng; Phiếu xác nhận đo đạc hiện trạng các thửa đất ngày 17/12/2019 của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Châu Thành; Mảnh trích đo địa chính số 65,66/CN.VPĐKĐĐ ngày 24/12/2019 của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Châu Thành; Chứng thư thẩm định giá số Vc 20/05/2270/BĐS ngày 25/5/2020 của Công ty Cổ phần Thông tin và Thẩm định giá Tây Nam Bộ).

Lưu ý: Tài sản được bán theo hiện trạng thực tế. Khách hàng có trách nhiệm xem xét tài sản trước khi đăng ký tham gia đấu giá. Người trúng đấu giá chịu các khoản thuế, phí, lệ phí theo quy định của pháp luật liên quan đến việc đăng ký quyền sử dụng, quyền sở hữu tài sản sau khi trúng đấu giá.

2. Giá khởi điểm: Tổng giá khởi điểm là 1.244.442.585 đồng (Một tỷ hai trăm bốn mươi bốn triệu bốn trăm bốn mươi hai ngàn năm trăm tám mươi lăm đồng), trong đó:

- Tài sản 01: 86.096.066 đồng (Tám mươi sáu triệu không trăm chín mươi sáu ngàn không trăm sáu mươi sáu đồng);

- Tài sản 02: 1.158.346.519 đồng (Một tỷ một trăm năm mươi tám triệu ba trăm bốn mươi sáu ngàn năm trăm mười chín đồng).

3. Tiền mua hồ sơ:

- Tài sản 01: 150.000 đồng/hồ sơ;

- Tài sản 02: 500.000 đồng/hồ sơ.

4. Tiền đặt trước:

- Tài sản 01: 8.000.000 đồng/hồ sơ;

- Tài sản 02: 115.000.000 đồng/hồ sơ.

II. ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC THAM GIA ĐẤU GIÁ, ĐIỀU KIỆN, CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ

1. Đối tượng đăng ký: Cá nhân, hộ gia đình đủ điều kiện theo quy định của Luật Đấu giá tài sản và các quy định pháp luật khác có liên quan được đăng ký tham gia đấu giá, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản.

2. Điều kiện đăng ký: Người tham gia đấu giá là cá nhân, hộ gia đình phải nộp hồ sơ gồm có:

- Đơn đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu do Trung tâm phát hành).

- Bản sao: CMND hoặc CCCD người tham gia đấu giá (cung cấp bản gốc để đối chiếu).

- Giấy ủy quyền hợp lệ và bản photo CMND hoặc CCCD của người được ủy quyền (trong trường hợp ủy quyền tham gia đấu giá, trả giá).

- Giấy xác nhận trực tiếp sản xuất nông nghiệp có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền.

3. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Cá nhân, hộ gia đình có đơn đăng ký (theo mẫu do Trung tâm phát hành) chấp nhận giá khởi điểm, Quy chế cuộc đấu giá do Trung tâm ban hành, đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc trực tiếp mua và nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ theo phương thức trực tiếp cho Trung tâm.

- Người đăng ký tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Trung tâm mở tại ngân hàng thương mại đúng thời gian quy định nêu tại Quy chế cuộc đấu giá tài sản này.

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM XEM TÀI SẢN, BÁN HỒ SƠ, NỘP HỒ SƠ THAM GIA ĐẤU GIÁ VÀ NỘP TIỀN ĐẶT TRƯỚC

1. Thời gian, địa điểm xem tài sản:

a) Thời gian: Ngày 12/01/2023 và ngày 13/01/2023 (trong giờ hành chính).

b) Địa điểm: Tại nơi có tài sản (ấp Đông Bình, xã Đông Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang).

2. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, nộp hồ sơ tham gia đấu giá:

a) Thời gian bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 28/12/2022 đến 17 giờ 00 phút ngày 16/01/2023 (trong giờ hành chính, trừ các ngày nghỉ Tết dương lịch từ 01 - 02/01/2023).

b) Hình thức nộp hồ sơ: Nộp trực tiếp.

c) Địa điểm: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang (Số 02, đường Ngô Quyền, khu vực 4, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang).

3. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước: Từ ngày 16/01/2023 đến 16 giờ 30 phút ngày 18/01/2023 (trong giờ hành chính), trừ trường hợp Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang và người tham gia đấu giá có thỏa thuận khác nhưng phải trước ngày mở cuộc đấu giá. Người đăng ký tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước vào số tài khoản sau:

- Tên đơn vị thụ hưởng: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang.

- Số tài khoản: 73710000281285 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hậu Giang.

- Nội dung nộp tiền: “Họ và tên_nộp tiền đặt trước_tên tài sản”.

* Người đăng ký tham gia đấu giá lưu ý những nội dung sau:

- Tiền đặt trước của khách hàng phải nộp đủ vào tài khoản của Trung tâm đến 16 giờ 30 phút ngày 18/01/2023.

- Khách hàng chịu mọi chi phí liên quan đến việc nộp tiền đặt trước và nhận lại tiền đặt trước.

IV. HÌNH THỨC ĐẤU GIÁ, PHƯƠNG THỨC ĐẤU GIÁ

1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá (không giới hạn số vòng đấu).

2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

V. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC CUỘC ĐẤU GIÁ

1. Thời gian: Vào lúc 09 giờ 00 phút, ngày 19/01/2023 (Thứ năm).

2. Địa điểm: Tại Hội trường Sở Tư pháp (Số 02, đường Ngô Quyền, khu vực 4, phường 5, TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang).

Muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang; Số 02, đường Ngô Quyền, khu vực 4, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang; Điện thoại: 02932 218345.

(Thông báo này thay cho Giấy mời khách hàng tham dự cuộc đấu giá)

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. TB-ThangMai.pdf_20221227143932.pdf

Đang online: 1
Hôm nay: 386
Đã truy cập: 1332472