Xem chi tiet tin_new - Sở Tư pháp

 

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN (Hợp đồng số 08/2022/HĐDVĐGTS ngày 11/3/2022)

Ngày 15-03-2022

* TÊN, ĐỊA CHỈ TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

- Tên đơn vị: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang;

- Địa chỉ: Số 02, đường Ngô Quyền, khu vực 4, phường V, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

* TÊN, ĐỊA CHỈ ĐƠN VỊ CÓ TÀI SẢN

- Tên đơn vị: Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Hậu Giang;

- Đơn vị: Số 49, đường Võ Văn Kiệt, khu vực 4, phường V, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

I. TÀI SẢN ĐẤU GIÁ, GIÁ KHỞI ĐIỂM, TIỀN MUA HỒ SƠ, TIỀN ĐẶT TRƯỚC

1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất đối với quỹ đất còn lại tại dự án Khu dân cư hai hên đường Tây Sông Hậu, phường V (cặp đường Võ Văn Kiệt), thửa đất có diện tích 4.250m², có nội dung như sau:

a) Danh mục loại đất, vị trí, diện tích và hạ tầng kỹ thuật, tài sản gắn liền với quyền sử dụng đất

- Danh mục loại đất: Đất thương mại, dịch vụ (TMD).

- Vị trí: Thửa đất số 79, tờ bản đồ số 41 tại khu vực 4, phường V, thành  phố

Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang, có tứ cận tiếp giáp như sau:

+ Phía Đông Bắc giáp: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hậu Giang;

+ Phía Đông Nam giáp: dự án Khu đô thị mới thành phố Vị Thanh;

+ Phía Tây Bắc giáp: đường Võ Văn Kiệt;

+ Phía Tây Nam giáp: Công ty TNHH Hà Liêm.

- Diện tích: 4.250m²

- Tài sản gắn liền với thửa đất: Không.

(Vị trí, ranh giới khu đất được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 05-2021, tỷ lệ 1:1000 do Công ty TNHH Dịch vụ Đo đạc Vệ Hưng Chi nhánh Hậu Giang lập ngày 28/10/2021 và đã được Sở Tài nguyên và Môi trường duyệt ngày 08/11/2021).

b) Mục đích, hình thức và thời hạn sử dụng đất

- Mục đích: Đấu giá quyền sử dụng đất đối với quỹ đất còn lại tại dự án Khu dân cư hai bên đường Tây Sông Hậu, phường V (cặp đường Võ Văn  Kiệt) để sử dụng vào mục đích xây dựng trụ sở các công trình công cộng, thương mại dịch vụ.

- Hình thức sử dụng đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê thông qua hình thức đấu giá.

- Thời hạn sử dụng đất: 50 năm (năm mươi năm) kể từ ngày ban hành Quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất.

c) Các thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng chi tiết đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và các quy định khác có liên quan đến việc quản lý, sử dụng thửa đất được quyết định đấu giá

- Về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất: Phù hợp với kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thành phố Vị Thanh được UBND tỉnh Hậu Giang phê duyệt tại Quyết định số 2544/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2020 và Quyết định số 2006/QĐ-UBND ngày 25 tháng 10 năm 2021 và Quyết định số 2639/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2021 về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

- Về quy hoạch xây dựng: Thực hiện theo các quyết định quy hoạch xây dựng chi tiết đã được UBND thành phố Vị Thanh phê duyệt, gồm: Quyết định số 4523/QĐ-UBND ngày 27 tháng 11 năm 2008 và Quyết định số 2109/QĐ-UBND ngày 09 tháng 7 năm 2019;

- Các quy định liên quan: Thực hiện theo Quyết định số 2357/QĐ-UBND ngày 03 tháng 12 năm 2021 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất đối với quỹ đất còn lại tại dự án Khu dân cư hai bên đường Tây Sông Hậu, phường V (cặp đường Võ Văn Kiệt), thửa đất có diện tích 4.250m² và quy định pháp luật hiện hành.

2. Giá khởi điểm: 10.401.960.000 đồng (Mười tỷ bốn trăm lẻ một triệu chín trăm sáu mươi nghìn đồng).

Lưu ý: Trường hợp khi bàn giao đất trên thực địa cho người trúng đấu giá, nếu diện tích đất thực tế tăng hoặc giảm so với diện tích đã công bố trong hồ sơ đấu giá thì số tiền phải nộp tăng thêm hoặc giảm đi được tính bằng giá bình quân trúng đấu giá của từng loại đất sau khi xác định lại nhân với diện tích đất tăng thêm hoặc giảm đi.

3. Tiền mua hồ sơ: 1.000.000 đồng/hồ sơ.

4. Tiền đặt trước: 2.080.000.000 đồng (Hai tỷ không trăm tám mươi triệu đồng), tương đương 20% của giá khởi điểm của tài sản đấu giá.

II. ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN, CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ

1. Đối tượng đăng ký:

a) Đối tượng được tham gia:

- Phải thuộc đối tượng được nhà nước cho thuê đất thương mại, dịch vụ theo quy định tại Điều 56 của Luật Đất đai năm 2013 có nhu cầu sử dụng đất đúng mục đích sử dụng đất, đúng quy hoạch chi tiết xây dựng, đúng các tiêu chí khác đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

- Một tổ chức chỉ được một đại diện tham gia đấu giá; đối với Tổng công ty thì chỉ được một đại diện của Tổng Công ty hoặc một đại diện doanh nghiệp thành viên của Tổng Công ty đó tham gia đấu giá; đối với doanh nghiệp liên doanh thì chỉ được một đại diện của doanh nghiệp đó tham gia đấu giá. Việc đại diện cho Tổ chức tham gia đấu giá theo quy định của pháp luật.

b) Các trường hợp không được tham gia:

- Trường hợp không được đăng ký tham gia đấu giá theo quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản năm 2016.

- Trường hợp vi phạm nội dung đăng ký tham gia đấu giá theo quy định tại Điều 38 Luật Đấu giá tài sản.

2. Điều kiện để được tham gia đấu giá:

- Đối tượng đăng ký tham gia đấu giá quyền sử dụng đất phải có đủ các điều kiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 119 của Luật Đất đai năm 2013. Trong đó:

+ Phải có Đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu do tổ chức đấu giá tài sản phát hành. Trong đó, có nội dung cam kết sử dụng đất đúng mục đích và nộp tiền thuê đất theo đúng thời gian quy định.

+ Không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai đối với trường hợp đang sử dụng đất do nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư khác. Việc xác định thực hiện theo Khoản 3 Điều 14 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2015 của Chính phủ.

+ Phải có văn bản cam kết và hồ sơ kèm theo để chứng minh có ngành nghề kinh doanh phù hợp với mục đích sử dụng đất để đầu tư thực hiện dự án theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, đúng quy hoạch chi tiết xây dựng, đúng các tiêu chí khác đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

+ Có cam kết tiến độ thực hiện dự án hoàn thành và đưa vào sử dụng (công trình bao gồm 02 phần: Phần đế công trình từ 3 - 5 tầng và Phần tháp công trình từ 7 - 9 tầng (tính từ tầng trệt)) trong thời gian không quá 24 tháng kể từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa phải đưa đất vào sử dụng. Trường hợp vi phạm cam kết tiến độ sử dụng đất hoặc đất không được sử dụng trong thời hạn 24 tháng liên tục kể từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa thì nhà nước thu hồi đất mà không bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất.

+ Có báo cáo tổng quát dự án (kèm theo tổng mức đầu tư) đầu tư xây dựng công trình (công trình phải bao gồm 02 phần: Phần đế công trình từ 3 - 5 tầng và Phần tháp công trình từ 7 - 9 tầng (tính từ tầng trệt)) phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng, đúng các tiêu chí khác đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

+ Phải nộp đầy đủ các hồ sơ, giấy tờ nêu trên theo đúng thời gian và địa điểm theo thông báo của tổ chức đấu giá tài sản.

3. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Người đăng ký tham gia đấu giá đáp ứng về đối tượng và điều kiện quy định tại Mục II của Thông báo này có đơn đăng ký (theo mẫu do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang phát hành) chấp nhận giá khởi điểm, Quy chế cuộc đấu giá do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang ban hành, đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc mua và nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ theo phương thức trực tiếp cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang.

- Người đăng ký tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang mở tại ngân hàng thương mại đúng thời gian quy định nêu tại Quy chế cuộc đấu giá tài sản.

III. HÌNH THỨC ĐẤU GIÁ, PHƯƠNG THỨC ĐẤU GIÁ

1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá.

2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM BÁN VÀ TIẾP NHẬN HỒ SƠ; XEM TÀI SẢN; NỘP TIỀN ĐẶT TRƯỚC

1. Thời gian, địa điểm bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

- Thời gian: Từ ngày 15/3/2022 đến 17 giờ 00 phút ngày 30/3/2022 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm: Tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang (Số 02, đường Ngô Quyền, khu vực 4, phường V, TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang).

- Hình thức nộp hồ sơ: Nộp trực tiếp.

2. Thời gian, địa điểm xem tài sản:

- Thời gian: Ngày 24/3/2022 và ngày 25/3/2022 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm: Tại nơi có tài sản (Khu vực 4, phường V, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang).

3. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước: Từ ngày 30/3/2022 đến 16 giờ 30 phút ngày 01/4/2022 (trong giờ hành chính), trừ trường hợp Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang và người tham gia đấu giá có thỏa thuận khác nhưng phải trước ngày mở cuộc đấu giá. Người đăng ký tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước vào số tài khoản sau:

- Tên đơn vị thụ hưởng: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang.

- Số tài khoản: 73710000281285 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hậu Giang.

- Nội dung nộp tiền: “Họ và tên_nộp tiền đặt trước_tên tài sản”.

- Người đăng ký tham gia đấu giá có trách nhiệm chụp chứng từ chứng minh đã nộp đủ tiền đặt trước vào tài khoản của Trung tâm và gửi qua tin nhắn Zalo, số điện thoại: 0907 945 929.

V. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC CUỘC ĐẤU GIÁ

1. Thời gian: Vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 04/4/2022 (Thứ hai).

2. Địa điểm: Tại Hội trường Sở Tư pháp Hậu Giang (Số 02, đường Ngô Quyền, khu vực 4, phường V, TP. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang).

Lưu ý: Nhằm thực hiện có hiệu quả các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định hiện hành, người có nhu cầu đăng ký tham gia đấu giá khi đến liên hệ mua, nộp hồ sơ và tham gia cuộc đấu giá phải chấp hành nghiêm quy định 5K của Bộ Y tế.

Muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang; Số 02, đường Ngô Quyền, khu vực 4, phường V, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang; Điện thoại: 02932 218345.

(Thông báo này thay cho Giấy mời khách hàng tham gia cuộc đấu giá)


Đang online: 3
Hôm nay: 89
Đã truy cập: 787351