Xem chi tiet tin_new - Sở Tư pháp

 

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN (Hợp đồng số 38/2022/HĐDVĐGTS ngày 02/8/2022)

Ngày 04-08-2022

* TÊN, ĐỊA CHỈ TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

- Tên đơn vị: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang;

- Địa chỉ: Số 02, đường Ngô Quyền, khu vực 4, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

* TÊN, ĐỊA CHỈ ĐƠN VỊ CÓ TÀI SẢN

- Tên đơn vị: Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Châu Thành;

- Đơn vị: Khuôn viên UBND huyện Châu Thành, ấp Thị Trấn, thị trấn Ngã Sáu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

I. TÀI SẢN ĐẤU GIÁ, GIÁ KHỞI ĐIỂM, TIỀN MUA HỒ SƠ, TIỀN ĐẶT TRƯỚC

1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất thuộc thửa đất số 5296, tờ bản đồ số 03, tọa lạc tại ấp Phước Thuận, thị Trấn Ngã Sáu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

a) Danh mục loại đất, vị trí, diện tích và hạ tầng kỹ thuật, tài sản gắn liền với quyền sử dụng đất:

- Danh mục loại đất: Đất ở tại đô thị (ODT).

- Vị trí thửa đất: thửa đất số 5296, tờ bản đồ số 03, ấp Phước Thuận, thị trấn Ngã Sáu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang có tứ cận tiếp giáp như sau:

+ Phía Bắc: Giáp Đường Đồng Khởi.

+ Phía Tây: Giáp đất dân.

+ Phía Nam: Giáp đất dân.

+ Phía Đông: Giáp đất dân.

- Diện tích: 83,7m2 (thửa đất có 18,9m2 thuộc hành lang bảo vệ an toàn Đường Đồng Khởi).

- Tài sản gắn liền với quyền sử dụng đất: Không.

b) Mục đích, hình thức và thời hạn sử dụng đất:

- Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại đô thị (ODT).

- Hình thức sử dụng đất: Đấu giá quyền sử dụng đất theo phương thức nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 55 Luật Đất đai năm 2013.

- Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

(Vị trí, ranh giới thửa đất được xác định theo Trích đo địa chính ngày 28/6/2018 của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Châu Thành).

c) Các thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng chi tiết đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và các quy định khác có liên quan đến việc quản lý, sử dụng thửa đất được quyết định đấu giá

- Về kế hoạch sử dụng đất: Phù hợp kế hoạch sử dụng đất theo Quyết định số 2645/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2021 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

- Về quy hoạch chi tiết xây dựng: Quyết định số 432/QĐ-UBND ngày 04 tháng 4 năm 2014 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Ngã Sáu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.    

2. Giá khởi điểm: 672.727.076 đồng (Sáu trăm bảy mươi hai triệu bảy trăm hai mươi bảy ngàn không trăm bảy mươi sáu đồng)

3. Tiền mua hồ sơ: 500.000 đồng/hồ sơ.

4. Tiền đặt trước: 134.000.000 đồng/hồ sơ tương đương 20% của giá khởi điểm của tài sản đấu giá.

II. ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN, CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ

1. Đối tượng đăng ký: 

a) Đối tượng được tham gia:

- Phải thuộc đối tượng được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Khoản 1 Điều 55 của Luật Đất đai.

- Một hộ gia đình (có tên trong cùng một Sổ hộ khẩu tại thời điểm tham gia đấu giá) chỉ được một cá nhân đại diện tham gia đấu giá, việc đại diện tham gia đấu giá theo quy định của pháp luật.

b) Các trường hợp không được tham gia:

- Trường hợp không được đăng ký tham gia đấu giá theo quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản năm 2016.

- Trường hợp vi phạm nội dung đăng ký tham gia đấu giá theo quy định tại Điều 38 Luật Đấu giá tài sản. 

2. Điều kiện để được tham gia đấu giá: 

Hộ gia đình, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá phải có đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu do tổ chức đấu giá tài sản phát hành, trong đó có nội dung cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch xây dựng và thực hiện xây dựng công trình đúng theo Giấy phép xây dựng được cơ quan có thẩm quyền cấp.

- Nộp tiền mua hồ sơ và tiền đặt trước theo quy định.

- Hộ gia đình, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá phải có đủ năng lực tài chính, không vi phạm pháp luật về đất đai.

- Sau khi công nhận kết quả trúng đấu giá thì người trúng đấu giá phải nộp đầy đủ số tiền ghi trên thông báo do cơ quan Thuế ban hành với thời gian không quá 30 ngày kể khi nhận được thông báo nộp tiền của cơ quan Thuế. Trường hợp người trúng đấu giá không nộp tiền hoặc không nộp đủ số tiền theo thời gian quy định nêu trên thì cơ quan thuế phải Thông báo bằng văn bản cho Phòng Tài nguyên và Môi trường để tham mưu, trình Ủy ban nhân dân huyện hủy Quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định tại điểm d khoản 5 Điều 68 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai năm 2013 được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 21 Điều 1 Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ. 

3. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Hộ gia đình, cá nhân đáp ứng về đối tượng và điều kiện quy định tại khoản 1,2 Mục II của Thông báo này có đơn đăng ký (theo mẫu do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang phát hành), chấp nhận giá khởi điểm, Quy chế cuộc đấu giá do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang ban hành, đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc mua và nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ theo phương thức trực tiếp cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang.

- Hộ gia đình, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang mở tại ngân hàng thương mại đúng thời gian quy định nêu tại Quy chế cuộc đấu giá tài sản.

- Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá. Việc ủy quyền thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

III. HÌNH THỨC ĐẤU GIÁ, PHƯƠNG THỨC ĐẤU GIÁ

1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá.

2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM BÁN VÀ TIẾP NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ; XEM TÀI SẢN; NỘP TIỀN ĐẶT TRƯỚC

1. Thời gian, địa điểm bán và tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời gian: Từ ngày 10/8/2022 đến 17 giờ 00 phút ngày 23/8/2022 (trong giờ hành chính).

- Hình thức nộp: Nộp trực tiếp.

- Địa điểm nộp: Tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang (Số 02, đường Ngô Quyền, khu vực 4, phường 5, TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang).

2. Thời gian, địa điểm xem tài sản: 

- Thời gian: Ngày 11/8/2022 và ngày 12/8/2022 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm: Tại nơi có tài sản (Ấp Phước Thuận, thị trấn Ngã Sáu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang).

3. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước: Từ ngày 23/8/2022 đến 16 giờ 30 phút ngày 25/8/2022 (trong giờ hành chính), trừ trường hợp Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang và người tham gia đấu giá có thỏa thuận khác nhưng phải trước ngày mở cuộc đấu giá. Người đăng ký tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước vào số tài khoản sau:

- Tên đơn vị thụ hưởng: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang.

- Số tài khoản: 1027855999 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh Hậu Giang.

- Nội dung nộp tiền: “Tên khách hàng đăng ký tham gia đấu giá_nộp tiền đặt trước_tên tài sản”.

- Người đăng ký tham gia đấu giá có trách nhiệm chụp chứng từ chứng minh đã nộp đủ tiền đặt trước vào tài khoản của Trung tâm và gửi qua tin nhắn Zalo, số điện thoại: 0907 945 929.

V. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC CUỘC ĐẤU GIÁ

1. Thời gian: Vào lúc 09 giờ 00 phút, ngày 26/8/2022 (Thứ sáu).

2. Địa điểm: Tại Hội trường 1 UBND huyện Châu Thành (ấp Thị Trấn, thị trấn Ngã Sáu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang).

Muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang; Số 02, đường Ngô Quyền, khu vực 4, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang; Điện thoại: 02932 218345.

(Thông báo này thay thế Thông báo số 482/TB-ĐGTS ngày 04/8/2022 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang).

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. Thông báo đấu giá số 485.pdf_20220804203810.pdf

Đang online: 6
Hôm nay: 1317
Đã truy cập: 1009634