Xem chi tiet tin_new - Sở Tư pháp

 

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN (Hợp đồng số 71/2022/HĐDVĐGTS ngày 02/12/2022)

Ngày 12-12-2022

* TÊN, ĐỊA CHỈ TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

- Tên đơn vị: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang;

- Địa chỉ: Số 02, đường Ngô Quyền, khu vực 4, phường V, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

* TÊN, ĐỊA CHỈ ĐƠN VỊ CÓ TÀI SẢN

- Tên đơn vị: Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành A;

- Địa chỉ: Số 79, đường 3/2, ấp Nhơn Thuận 1A, thị trấn Một Ngàn, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang.

I. TÀI SẢN ĐẤU GIÁ, GIÁ KHỞI ĐIỂM, TIỀN MUA HỒ SƠ, TIỀN ĐẶT TRƯỚC

1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất để thực hiện dự án: Tuyến dân cư vượt lũ Tân Thuận (nay là xã Tân Hòa), huyện Châu Thành A (phần đất sinh lợi), có nội dung như sau:

a) Danh mục loại đất, vị trí, diện tích và hạ tầng kỹ thuật; mục đích, hình thức và thời hạn sử dụng đất được quyết định đấu giá:

- Danh mục loại đất, vị trí, diện tích và hạ tầng kỹ thuật:

+ Tổng diện tích thực hiện dự án khoảng 6.537m2, bao gồm:

. Đất ở: 4.061m2;

. Đất giao thông: 2.086m2;

. Đất hẻm kỷ thuật: 390m2.

+ Vị trí khu đất: Ấp 4A, xã Tân Hòa, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang, có tứ cận như sau:

. Phía Bắc: Giáp đất Nhà nước quản lý.

. Phía Đông: Giáp Quốc lộ 61C.

. Phía Nam: Giáp Khu dân cư vượt lũ xã Tân Hòa.

. Phía Tây: Giáp đất Nhà nước quản lý.

+ Tài sản gắn liền với đất: Không.

(Vị trí, ranh giới khu đất được xác định theo Mảnh trích đo địa chính xã Tân Hòa số 01-2021, tỷ lệ 1/1000 do Công ty TNHH đo đạc Tài nguyên và Môi trường Sông Hậu lập ngày 13/5/2021 đã được Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định ngày 26/8/2021).

- Mục đích, hình thức và thời hạn sử dụng đất:

+ Mục đích: Lựa chọn nhà đầu tư thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án: Tuyến dân cư vượt lũ Tân Thuận (nay là xã Tân Hòa), huyện Châu Thành A (phần đất sinh lợi) theo Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư số 2364/QĐ-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang và Quyết định số 487/QĐ-UBND ngày 27 tháng 01 năm 2021 của UBND huyện Châu Thành A về việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Tuyến dân cư vượt lũ Tân Thuận (nay là Tân Hòa), huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang.

+ Hình thức sử dụng đất:

. Đối với đất ở tại nông thôn (ONT): Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

Đầu tư xây dựng hoàn thiện mặt ngoài và xây thô phần bên trong các công trình nhà ở liền kề trên diện tích khoảng 4.061m2 (quy mô tối thiểu 02 tầng), với các thông số như sau: Diện tích đất xây dựng nhà ở khoảng 4.061m2; diện tích sàn xây dựng nhà ở (02 tầng): khoảng 8.122m2; loại nhà: Nhà ở liền kề, số lượng nhà ở: 49 căn.

. Đối với đất giao thông:

Tổ chức trúng đấu giá phải đầu tư xây dựng hoàn chỉnh theo quy hoạch chi tiết đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, sau đó bàn giao lại cho Nhà nước quản lý, sử dụng theo quy định. Diện tích đất này người trúng đấu giá không phải nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất. Ngoài ra, đối với hạ tầng đô thị ngoài dự án: Việc đầu tư xây dựng để thực hiện việc đấu nối (điện, nước,…) ngoài dự án do Chủ đầu tư dự án thực hiện và sau khi hoàn chỉnh bàn giao lại cho Nhà nước quản lý.

+ Hình thức sử dụng đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

+ Thời hạn sử dụng đất: 50 (năm mươi) năm kể từ ngày ban hành quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất; người mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất được sử dụng đất ổn định lâu dài.

b) Các thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng chi tiết đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và các quy định khác có liên quan đến việc quản lý, sử dụng thửa đất được quyết định đấu giá

- Về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất: Phù hợp với kế hoạch sử dụng đất  năm 2022 của huyện Châu Thành A được UBND tỉnh Hậu Giang phê duyệt tại Quyết định số 2644/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2021.

-  Về quy hoạch xây dựng: Thực hiện Quyết định số 487/QĐ-UBND ngày 27 tháng 01 năm 2021 của Chủ tịch UBND huyện Châu Thành A về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 tuyến dân cư vượt lũ Tân Thuận (nay là xã Tân Hòa), huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang;

-  Các quy định liên quan: Thực hiện Quyết định số 918/QĐ-UBND ngày 12 tháng 5 năm 2022 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án: Tuyến dân cư vượt lũ Tân Thuận (nay là xã Tân Hòa), huyện Châu Thành A (phần đất sinh lợi) và quy định phápluật hiện hành.     

c) Giấy tờ về pháp lý của tài sản đấu giá: Mảnh trích đo địa chính xã Tân Hòa số 01-2021, tỷ lệ 1/1000 do Công ty TNHH đo đạc Tài nguyên và Môi trường Sông Hậu lập ngày 13/5/2021 đã được Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định ngày 26/8/2021.

2. Giá khởi điểm: 22.660.380.000 đồng (Hai mươi hai tỷ sáu trăm sáu mươi triệu ba trăm tám mươi ngàn đồng).

Lưu ý: Trường hợp khi bàn giao đất trên thực địa cho người trúng đấu giá, nếu diện tích đất thực tế tăng hoặc giảm so với diện tích đã công bố trong hồ sơ đấu giá thì số tiền phải nộp tăng thêm hoặc giảm đi được tính bằng giá bình quân trúng đấu giá của từng loại đất sau khi xác định lại, nhân với diện tích đất tăng thêm hoặc giảm đi.

3. Tiền mua hồ sơ: 3.000.000 đồng/hồ sơ.

4. Tiền đặt trước: 4.530.000.000 đồng (Bốn tỷ năm trăm ba mươi triệu đồng) tương đương 20% của giá khởi điểm của tài sản đấu giá.

II. ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN, CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ

1. Đối tượng đăng ký:

a) Đối tượng được tham gia

- Tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đủ điều kiện được giao đất, cho thuê đất theo quy định tại Điều 55 và Điều 56 của Luật Đất đai năm 2013, đăng ký tham gia đấu giá theo quy định của pháp luật. Trừ các trường hợp không đủ điều kiện tham gia đấu giá theo quy định của pháp luật.

- Một tổ chức chỉ được một đại diện tham gia đấu giá; đối với Tổng Công ty thì chỉ được một đại diện của Tổng Công ty hoặc một đại diện doanh nghiệp thành viên của Tổng Công ty đó tham gia đấu giá; đối với doanh nghiệp liên doanh thì chỉ được một đại diện của doanh nghiệp đó tham gia đấu giá. Việc đại diện cho Tổ chức tham gia đấu giá theo quy định của pháp luật.

b) Các trường hợp không được tham gia đấu giá quyền sử dụng đất:

- Trường hợp không được đăng ký tham gia đấu giá theo quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản năm 2016.

- Trường hợp vi phạm nội dung đăng ký tham gia đấu giá theo quy định tại Điều 38 Luật Đấu giá tài sản năm 2016.

2. Điều kiện được tham giá đấu giá

- Không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai đối với trường hợp đang sử dụng đất do Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư khác. Việc xác định thực hiện theo khoản 3 Điều 14 Nghị định  số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ.

- Đối tượng đăng ký tham gia đấu giá quyền sử dụng đất phải có đủ các điều kiện làm chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại quy định tại Điều 21 Luật Nhà ở năm 2014, khoản 2 Điều 119 của Luật Đất đai năm 2013 và pháp luật về kinh doanh bất động sản.

- Phải có Đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu do tổ chức đấu giá tài sản phát hành. Trong đó, có nội dung cam kết sử dụng đất đúng mục đích và nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và các khoản phí, lệ phí khác có liên quan theo đúng thời gian quy định.

- Phải có văn bản cam kết và hồ sơ kèm theo để chứng minh có ngành nghề kinh doanh phù hợp với mục đích sử dụng đất để đầu tư thực hiện dự án theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, đúng quy hoạch chi tiết xây dựng, đúng theo quyết định chủ trương đầu tư và đúng các tiêu chí khác đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

- Có điều kiện về năng lực tài chính để bảo đảm việc sử dụng đất theo tiến độ của dự án đầu tư:

+ Có vốn chủ sở hữu tối thiểu của đối tượng đăng ký tham gia đấu giá phải  thu xếp là 15,79 tỷ đồng (tương đương 20% tổng mức đầu tư dự kiến 78,966 tỷ đồng, bao gồm: Chi phí thực hiện dự án, tiền sử dụng đất phải nộp và chi phí dự phòng).

+ Có khả năng huy động vốn để thực hiện dự án từ các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và  các tổ chức, cá nhân khác với thời hạn cam kết bảo lãnh tối thiểu bằng với tiến độ thực hiện dự án theo chủ trương đầu tư dự án được phê duyệt là 24 tháng kể từ ngày được quyết định giao đất, công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất.

Trong đó:

- Năng lực tài chính của đối tượng đăng ký tham gia đấu giá được đánh giá trên cơ sở báo cáo tài chính được kiểm toán trong khoảng thời gian 28 ngày trước ngày hết hạn nộp hồ sơ đăng ký đấu giá (đối tượng đăng ký tham gia đấu giá có thể sử dụng báo cáo tài chính năm, các báo cáo tài chính giữa niên độ, báo cáo tình hình sử dụng vốn chủ sở hữu).

Các báo cáo do đối tượng đăng ký tham gia đấu giá cung cấp phải bảo đảm tuân thủ các quy định pháp luật về tài chính, kế toán, phản ánh tình hình tài chính riêng của đối tượng đăng ký tham gia đấu giá hoặc thành viên liên danh (nếu là đối tượng đăng ký tham gia đấu giá liên danh) mà không phải tình hình tài chính của một chủ thể liên kết như công ty mẹ hoặc công ty con hoặc công ty liên kết với đối tượng đăng ký tham gia đấu giá hoặc thành viên liên danh.

Trường hợp trong khoảng thời gian 28 ngày trước ngày hết hạn nộp hồ sơ đăng ký đấu giá không trùng với kỳ lập báo cáo tài chính hoặc đối tượng đăng ký tham gia đấu giá không có báo cáo tài chính được kiểm toán trong thời gian này, đối tượng đăng ký tham gia đấu giá phải cung cấp báo cáo tài chính được kiểm toán tại thời điểm gần nhất. Đồng thời, đối tượng đăng ký tham gia đấu giá phải kê khai và cung cấp tài liệu chứng minh về sự thay đổi trong các số liệu tài chính từ thời điểm có báo cáo kiểm toán đến thời điểm đăng ký tham gia đấu giá (ví dụ như các tài liệu chứng minh việc tăng vốn chủ sở hữu). Đối tượng đăng ký tham gia đấu giá phải chịu trách nhiệm về các thông tin đã kê khai.

Trường hợp phát hiện thông tin kê khai là không chính xác, làm sai lệch kết quả đánh giá thì đối tượng đăng ký tham gia đấu giá sẽ bị xử lý theo quy định.

Trường hợp đối tượng đăng ký tham gia đấu giá là tổ chức mới thành lập trong năm, năng lực tài chính của Tổ chức đăng ký tham gia đấu giá được đánh giá trên cơ sở báo cáo tài chính đã được đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán từ thời điểm thành lập đến trước ngày hết hạn nộp hồ sơ đăng ký đấu giá tối đa 28 ngày.

- Quy mô và tiến độ thực hiện dự án: Đối tượng đăng ký tham gia đấu giá quyền sử dụng đất phải cam kết về quy mô và tiến độ thực hiện dự án hoàn thành và đưa vào sử dụng đúng theo khoản 4 và khoản 8 Điều 1 Quyết định số 2364/QĐ-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2021 của UBND tỉnh Hậu Giang Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư. Trường hợp vi phạm cam kết tiến độ sử dụng đất hoặc đất không được sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục kể từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa thì Nhà nước thu hồi đất mà không bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất.

- Có báo cáo tổng quát dự án đầu tư (kèm theo tổng mức đầu tư) xây dựng công trình phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng, đúng các tiêu chí khác đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

- Phải nộp đầy đủ các hồ sơ, giấy tờ nêu trên theo đúng thời gian và địa điểm theo thông báo của tổ chức đấu giá tài sản.

- Thời điểm thẩm định các điều kiện nêu trên phải được Đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thẩm định trước khi tổ chức phiên đấu giá quyền sử dụng đất theo đúng quy định tại khoản 4 Điều 14 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ. Đối tượng tham gia đấu giá nếu hồ sơ không đáp ứng các yêu cầu trên thì hồ sơ không hợp lệ, sẽ không được tham gia đấu giá.

- Sau khi công nhận kết quả trúng đấu giá thì người trúng đấu giá phải hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo số tiền ghi trên thông báo do cơ quan thuế ban hành, với thời gian thực hiện hoàn thành không quá 30 ngày kể khi nhận được thông báo nộp tiền của cơ quan thuế. Trường hợp người trúng đấu giá không nộp tiền hoặc không nộp đủ số tiền do cơ quan thuế thông báo theo thời gian quy định nêu trên thì cơ quan thuế phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan tài nguyên và môi trường để tham mưu, trình UBND tỉnh hủy quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định tại điểm d khoản 5 Điều 68 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai năm 2013 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 21 Điều 1 Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai.

- Sau khi công nhận kết quả trúng đấu giá thì người trúng đấu giá phải lập các thủ tục về đầu tư, đất đai, xây dựng, môi trường và  các thủ tục khác có liên quan đến để thực hiện dự án đầu tư theo quy định.

3. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Tổ chức đáp ứng về đối tượng và điều kiện quy định tại khoản 1, 2 mục II của Thông báo này có đơn đăng ký (theo mẫu do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang phát hành) chấp nhận giá khởi điểm, Quy chế cuộc đấu giá do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang ban hành, đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc mua và nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ theo phương thức trực tiếp cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang.

- Người đến liên hệ mua hồ sơ tham gia đấu giá phải mang theo Giấy giới thiệu hoặc Giấy ủy quyền, bản photo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức; chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân của người giới thiệu hoặc ủy quyền và chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân của người được giới thiệu hoặc được ủy quyền (có bản gốc để đối chiếu).

- Tổ chức đăng ký tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang mở tại ngân hàng thương mại đúng thời gian quy định nêu tại Quy chế cuộc đấu giá tài sản.

- Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá. Việc ủy quyền thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

III. HÌNH THỨC ĐẤU GIÁ, PHƯƠNG THỨC ĐẤU GIÁ

1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá.

2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM BÁN VÀ TIẾP NHẬN HỒ SƠ; XEM TÀI SẢN; NỘP TIỀN ĐẶT TRƯỚC

1. Thời gian, địa điểm bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

- Thời gian: Từ ngày 13/12/2022 đến 17 giờ 00 phút ngày 03/01/2023 (trong giờ hành chính, trừ các ngày nghỉ tết dương lịch từ 01 - 02/01/2023).

- Địa điểm: Tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang (Số 02, đường Ngô Quyền, khu vực 4, phường V, TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang).

- Hình thức nộp hồ sơ: Nộp trực tiếp.

2. Thời gian, địa điểm xem tài sản:

- Thời gian: Ngày 19/12/2022 và ngày 20/12/2022 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm: Tại nơi có tài sản (Ấp 4A, xã Tân Hòa, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang).

3. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước: Từ ngày 03/01/2023 đến 16 giờ 30 phút ngày 05/01/2023 (trong giờ hành chính), trừ trường hợp Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang và người tham gia đấu giá có thỏa thuận khác nhưng phải trước ngày mở cuộc đấu giá. Người đăng ký tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước vào số tài khoản sau:

- Tên đơn vị thụ hưởng: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang.

- Số tài khoản: 1027855999 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) - Chi nhánh Hậu Giang.

- Nội dung nộp tiền: “Tên tổ chức đăng ký tham gia đấu giá_nộp tiền đặt trước_tên tài sản”.

V. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC CUỘC ĐẤU GIÁ

1. Thời gian: Vào lúc 09 giờ 00 phút, ngày 06/01/2023 (Thứ sáu).

2. Địa điểm: Tại Hội trường UBND huyện Châu Thành A (Số 79, đường 3/2, ấp Nhơn Thuận 1A, thị trấn Một Ngàn, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang).

Muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang; Số 02, đường Ngô Quyền, khu vực 4, phường V, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang; Điện thoại: 02932 218345.

(Thông báo này thay thế Thông báo số 814/TB-ĐGTS ngày 08/12/2022 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang)

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. TB dau gia final.pdf_20221212164844.pdf

Đang online: 1
Hôm nay: 227
Đã truy cập: 1332313