Xem chi tiet tin_new - Sở Tư pháp

 

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN: Tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu của công an thành phố Ngã Bảy

Ngày 25-08-2022

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SN

(Tang vt, phương tin vi phạm hành chính btch thu)

I. TỔ CHỨC ĐU GIÁ TÀI SN:

- Trung tâm Dch vđu giá tài sản tỉnh Hậu Giang;

- Đa ch: Số 02, Ngô Quyn, khu vc 4, phưng 5, thành phVThanh, tnh Hậu Giang.

II. NI CÓ TÀI SN ĐU GIÁ:

- Công an thành phNgã Bảy;

- Đa ch: S1A, đưng Phạm Hùng, khu vc 3, phưng Ngã Bảy, thành phNgã By, tỉnh Hậu Giang;

III. TÀI SN ĐU G, GIÁ KHỞI ĐIM, TIỀN MUA HỒ SƠ, TIỀN ĐT TRƯỚC:

1. i sn đấu g: Tài sn là tang vt, pơng tiện vi phạm hành chính v

TTATGT btch thu sung vào công qunhà nước trên đa bàn thành ph: gồm

123 xe mô tô, xe gắn máy gồm có

+ 67 xe mô tô đăng ký li.

+ 56 xe phế liu.

Tài sn đưc trưng bày ti Kho Công an thành phNgã By. (Đưng

Nguyn Trung Trực, khu vực 2, phưng Lái Hiếu, tnh phNgã By, tnh Hu

Giang).

(Đính m danh sách i sn đu giá)

2. Giá khi đim: 81.000.000 đng (Tám mươi mt triu đồng).

3. Tiền mua hồ sơ: 150.000 đng/hsơ.

4. Tiền đt trước: 16.000.000 đng/hồ sơ.

IV. ĐỐI TƯỢNG, ĐIU KIN, CÁCH THC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐU GIÁ

1. Đối tưng: Tổ chức, cá nhân đđiều kin theo quy định ca Luật Đu giá tài sn và pháp luật có liên quan đưc đăng ký tham gia đu giá, trừ trưng hp khoản 4 Điu 38 Luật Đấu giá tài sn.

2. Điều kin: Người tham gia đu giá phi np hsơ gm có:

- Đơn đăng ký tham gia đu giá (theo mu).

- Bn photo: CMND hoặc CCCD hoặc Giấy chng nhn ĐKKD đi vi tổ chc (kèm bản gốc để đối chiếu).

- Np tin mua hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước theo quy định.

- Trưng hp y quyền thì phi có văn bn y quyn có chứng thc ca cơ quan, tchc có thm quyền (np trước thi điểm tổ chức cuc đu giá).

3. Cách thc: Tchc, cá nhân có đơn đăng ký (theo mu do Trung tâm phát hành) chp nhn giá khởi đim, Quy chế cuc đu giá do Trung tâm ban hành vi cách thc mua và nộp hsơ đăng ký tham gia đu giá theo phương thc trc tiếp cho Trung tâm và nộp tin đt trưc theo hình thc chuyn khon vào tài khon ca Trung tâm mti ngân hàng thương mi đúng thời gian quy định.

V. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM XEM TÀI SẢN, BÁN HỒ SƠ, NỘP HỒ SƠ; NỘP PHIẾU TRẢ GIÁ; HƯỚNG DẪN GHI PHIẾU TRẢ GIÁ; NỘP TIỀN ĐT TRƯỚC

1. Thi gian, địa đim xem tài sản đấu giá:

- Thi gian: Ngày 07-08/9/2022 (trong gihành chính).

- Đa đim: ti Kho Công an thành phNgã By. (Đưng Nguyn Trung

Trực, khu vực 2, phưng Lái Hiếu, tnh phNgã By, tnh Hu Giang.

2. Thời gian, đa đim bán, tiếp nhn hồ sơ và nhn phiếu trgiá, hướng dẫn về cách ghi phiếu trả giá:

- Thời gian bán, tiếp nhận hsơ, nhận phiếu trả giá: Từ ngày 25/8/2022 đến

17h00 ngày 09/9/2022 (trong gihành chính, trừ các ngày nghỉ l01/9 và 02/9).

- Hình thc np hồ sơ: Np trc tiếp.

- Đa đim: Tại Trung tâm Dch vđấu giá tài sản tỉnh Hu Giang (S02, đường Ngô Quyn, khu vực 4, phường 5, thành phVị Thanh, tỉnh Hu Giang).

- ng dn cách ghi phiếu trả giá: Được quy đnh cụ thtrong Quy chế cuc đu giá tài sn (được cung cấp cho khách hàng khi liên hmua h sơ đăng ký tham gia đu giá).

3. Thời gian, địa đim np tiền đt trước:

- Thời gian: Tngày 09/9/2022 đến 16h30 ngày 13/9/2022.

- Thông tin nộp tin đt trưc vào tài khon:

+ Tên đơn v: Trung tâm Dch vđu giá tài sn tnh Hu Giang.

+ Si khoản: 73710000281285 ti Ngân hàng Thương mại Cphn Đầu tư và Phát trin Vit Nam - Chi nhánh Hậu Giang.

(Ni dung np tin: Họ và tên_np tin đt trước_tên tài sn)

VI. HÌNH THC ĐU GIÁ, PHƯƠNG THC ĐU GIÁ

1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bng bphiếu gián tiếp.

2. Phương thức đu giá: Phương thc trả giá lên.

VII. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIM TCHỨC CUC ĐU GIÁ

1. Thời gian: Vào lúc 09 gi00 phút, ngày 14/9/2022 (Thứ tư).

2. Đa đim: Tại Hi trưng Công an thành phNgã Bảy (Số 1A, đưng

Phạm Hùng, khu vc 3, phưng Ngã By, thành phNgã By, tỉnh Hậu Giang).

Mun biết thêm chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Dch vđấu giá tài sn tnh Hậu Giang; Số 02, đưng Ngô Quyn, khu vc 4, phưng 5, thành phVThanh, tnh Hậu Giang; Điện thoi: 02932 218345.

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. TBNB.pdf_20220825082027.pdf

Đang online: 1
Hôm nay: 1346
Đã truy cập: 1009663