Xem chi tiet tin_new - Sở Tư pháp

 

Tăng mức trợ cấp hằng tháng với cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc từ tháng 3 năm 2022

Ngày 24-02-2022

Ngày 29 tháng 01 năm 2022, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 02/2022/TT-BNV về hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng từ ngày 01/01/2022 đối với cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc theo Quyết định 130-CP ngày 20/6/1975 của Hội đồng Chính phủ và Quyết định 111-HĐBT ngày 13/10/1981 của Hội đồng Bộ trưởng.

Mức trợ cấp hằng tháng được hưởng đối với cán bộ cấp xã già yếu đã nghỉ việc được điều chỉnh như sau:

- Tăng thêm 7,4% mức trợ cấp hằng tháng trên mức trợ cấp được hưởng tại thời điểm tháng 12 năm 2021;

- Mức trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc sau khi điều chỉnh theo quy định mà thấp hơn 2.500.000 đồng/tháng thì được tăng thêm mức trợ cấp như sau: Tăng thêm 200.000 đồng/người/tháng đối với những người có mức trợ cấp hằng tháng dưới 2.300.000 đồng/người/tháng; Tăng lên bằng 2.500.000 đồng/người/tháng đối với những người có mức trợ cấp hằng tháng từ 2.300.000 đồng/người/tháng đến dưới 2.500.000 đồng/người/tháng.

Theo đó, mức trợ cấp hằng tháng được hưởng từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 đối với cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc cụ thể như sau:

- Đối với cán bộ nguyên là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã: 2.472.584 đồng/tháng (Trước đây, mức hưởng là 2.116.000 đồng/tháng).

- Đối với cán bộ nguyên là Phó Bí thư, Phó Chủ tịch, Thường trực Đảng ủy, Ủy viên thư ký UBND, Thư ký HĐND xã, Xã đội trưởng, Trưởng công an xã: 2.399.552 đồng/tháng (Trước đây, mức hưởng là 2.048.000 đồng/tháng).

- Đối với các chức danh còn lại: 2.236.304 đồng/tháng (Trước đây, mức hưởng là 1.896.000 đồng/tháng).

Thông tư có hiệu lực thi hành từ 15 tháng 3 năm 2022./.

Ngọc Diệp

 

 

 

 


Đang online: 1
Hôm nay: 239
Đã truy cập: 1319696