Xem chi tiet tin_new - Sở Tư pháp

 

Thủ tướng phê duyệt biên chế công chức năm 2022

Ngày 24-09-2021

 

Ngày 22 tháng 9 năm 2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1575/QĐ-TTg phê duyệt biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước của các cơ quan hành chính nhà nước và biên chế của các Hội có tính đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước năm 2022.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tổng biên chế công chức năm 2022 của các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước, Cơ quan Đại diện của Việt Nam ở nước ngoài (không bao gồm biên chế của Bộ Công an, Bộ quốc phòng và cán bộ, công chức cấp xã), biên chế của các Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước và biên chế công chức dự phòng là 256.685 biên chế. Cụ thể, tổng biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước là 247.722 biên chế (gồm: 106.890 biên chế trong các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập mà không phải là đơn vị sự nghiệp công lập và 104.832 biên chế trong các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc cơ quan của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện); tổng biên chế Cơ quan Đại diện của Việt Nam ở nước ngoài là 1.068; tổng biên chế của các Hội có tính đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước là 686; biên chế công chức để chuyển công chức phường tại các phường không tổ chức Hội đồng nhân dân thành công chức quận ở thành phố Hồ Chí Minh, Hà nội và Đà nẵng là 7.035; biên chế công chức dự phòng là 174.

Đối với tỉnh Hậu Giang, năm 2022 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 1.471 biên chế công chức.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 22/9/2021./.

                                                                              Khoa Nam

 

 

 

 


Đang online: 1
Hôm nay: 414
Đã truy cập: 1016447