Xem chi tiet tin_new - Sở Tư pháp

 

Tỉnh ủy Hậu Giang ban hành Kế hoạch luân chuyển cán bộ, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ngày 05-07-2021

 Ngày 29/6/2021, Tỉnh ủy Hậu Giang ban hành Kế hoạch số 37-KH/TU luân chuyển cán bộ, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Theo đó, đối tượng luân chuyển là cán bộ có năng lực, triển vọng, trong quy hoạch của tỉnh, các ban, sở, ngành; Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh. Cán bộ lãnh đạo, quản lý đương chức chưa qua thực tiễn ở cấp huyện. Cán bộ được luân chuyển để thực hiện chủ trương bố trí người đứng đầu cấp ủy không phải là người địa phương; cán bộ không giữ chức vụ quá hai nhiệm kỳ liên tiếp ở một địa phương, cơ quan, đơn vị đối với hai chức danh Bí thư và Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Phạm vi luân chuyển: Luân chuyển từ tỉnh về các huyện, thị, thành; từ huyện, thị, thành này sang huyện, thị, thành và tương đương khác (trừ Công an, Quân sự); luân chuyển giữa các cơ quan, đơn vị khối đảng, nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh.

Về chức danh bố trí luân chuyển, Kế hoạch nêu rõ: Đối với cán bộ có năng lực, triển vọng, trong quy hoạch của tỉnh, các sở, ban, ngành tỉnh, khi luân chuyển bố trí giữ các chức vụ: Bí thư, Phó Bí thư, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị, thành; đối với cán bộ trẻ luân chuyển để đào tạo, rèn luyện chủ yếu bố trí làm cấp phó. Đối với cán bộ đã giữ chức vụ cấp trưởng 2 nhiệm kỳ liên tục và những cán bộ luân chuyển để thực hiện chủ trương không phải là người địa phương, khi luân chuyển chủ yếu bố trí làm cấp trưởng.

Về tiêu chuẩn, điều kiện luân chuyển: Có lập trường, tư tưởng chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt; có năng lực và triển vọng phát triển; đảm bảo trình độ theo quy định, đủ sức khỏe công tác; về cơ bản đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện chức danh quy hoạch. Còn thời gian công tác ít nhất 2 nhiệm kỳ (10 năm) tính từ thời điểm đi luân chuyển; cán bộ luân chuyển để bố trí không phải người địa phương. Trường hợp khác do cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Cũng theo Kế hoạch, thời gian luân chuyển ít nhất là 03 năm (36 tháng) đối với một chức danh (trừ chức danh kiêm nhiệm). Trường hợp đặc biệt do cấp có thẩm quyền xem xét quyết định. Dự kiến số lượng luân chuyển đến cuối nhiệm kỳ 2020 - 2025 từ 10 - 15 đồng chí, trong đó, năm 2021 dự kiến luân chuyển từ 6 - 9 đồng chí, năm 2022 dự kiến luân chuyển từ 4 - 6 đồng chí. Cán bộ luân chuyển được bảo lưu phụ cấp chức vụ nếu mức phụ cấp chức vụ mới thấp hơn mức phụ cấp chức vụ đang hưởng; bảo lưu các chế độ phụ cấp khác (nếu có). Trợ cấp chi phí một lần hoặc trợ cấp sinh hoạt phí thường xuyên cho cán bộ luân chuyển. Cơ quan, đơn vị tiếp nhận cán bộ luân chuyển có trách nhiệm bố trí nhà ở công vụ (khi có yêu cầu) và tạo các điều kiện sinh hoạt, làm việc thuận lợi nhất cho cán bộ luân chuyển thực hiện tốt nhiệm vụ.        

                                                                                                        Ngọc Đang


Đang online: 3
Hôm nay: 1488
Đã truy cập: 466636