Xem chi tiet tin_new - Sở Tư pháp

 

Tỉnh ủy Hậu Giang ban hành Đề án nâng cao chất lượng, năng lực đội ngũ cán bộ trẻ, nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số và cán bộ chủ chốt cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ngày 01-07-2021

Ngày 29/6/2021, Tỉnh ủy Hậu Giang ban hành Đề án nâng cao chất lượng, năng lực đội ngũ cán bộ trẻ, nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số và cán bộ chủ chốt cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025. Theo đó, đối tượng của Đề án là cán bộ, công chức, viên chức (gọi chung là cán bộ) từ cấp tỉnh đến cấp xã, trong đó: (1) Cán bộ trẻ: Cấp tỉnh: Nhiệm kỳ 2020 - 2025 là những đồng chí sinh từ tháng 10/1980 trở về sau. Đối với nguồn nhân sự nhiệm kỳ 2025 - 2030 là những đồng chí sinh từ tháng 10/1985 trở về sau. Cấp huyện: Nhiệm  kỳ 2020 - 2025 là những đồng chí sinh từ tháng 7/1980 trở về sau. Đối với nhiệm kỳ 2025 - 2030 là những đồng chí sinh từ tháng 7/1985 trở về sau. Cấp cơ sở: Nhiệm kỳ 2020 - 2025 và nguồn nhân sự nhiệm kỳ 2025 - 2030 là những đồng chí sinh từ tháng 4/1985 trở về sau. (2) Cán bộ nữ: Không yêu cầu phải trẻ, nhưng phải đảm bảo độ tuổi quy hoạch, bổ nhiệm, luân chuyển theo quy định hiện hành. (3) Cán bộ người dân tộc thiểu số: Cán bộ là người dân tộc khmer, Hoa hoặc các dân tộc thiểu số khác, không yêu cầu phải là trẻ, nữ nhưng phải đảm bảo độ tuổi quy hoạch, bổ nhiệm, luân chuyển theo quy định hiện hành. (4) Cán bộ chủ chốt cấp cơ sở: Các chức danh bí thư, phó bí thư đảng ủy cấp xã (đã bao gồm Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp xã) và cán bộ được quy hoạch vào các chức danh nêu trên.

Mục tiêu chung của Đề án là xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ, nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số và cán bộ chủ chốt cấp cơ sở của tỉnh Hậu Giang có trình độ, năng lực, phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, tinh thần trách nhiệm ngày càng cao hơn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Phấn đấu, đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đảng bộ tỉnh Hậu Giang đạt tiêu chí tỷ lệ cán bộ trẻ, nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số tham gia cấp ủy bằng hoặc cao hơn quy định của Trung ương. Thực hiện đồng bộ, liên thông về tiêu chuẩn, điều kiện của cán bộ chủ chốt cấp cơ sở với cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp phòng cấp huyện trở lên.

Ngoài ra, Đề án cũng đề ra mục tiêu cụ thể đến năm 2025 như sau:

(1) Tăng tỷ lệ cán bộ trẻ giữ các chức danh thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đạt 10% trở lên, tỷ lệ tham gia cấp ủy viên cấp tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030 đạt 10 - 15%, phấn đấu có cán bộ trẻ trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy hoặc các chức danh lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh. Thực hiện đồng thời mục tiêu trên đối với cấp huyện và cấp xã.

(2) Tăng tỷ lệ cán bộ nữ giữ các chức danh thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đạt 20% trở lên và tỷ lệ tham gia cấp ủy viên cấp tỉnh đạt từ 20% trở lên; có cán bộ nữ tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ các chức vụ lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh. Thực hiện đồng thời mục tiêu trên đối với cấp huyện và xã.

(3) Phấn đấu tăng tỷ lệ cán bộ dân tộc thiểu số giữ các chức danh thuộc diện ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; tham gia cấp ủy viên các cấp bằng hoặc cao hơn nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đối với các địa phương có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống bằng mức bình quân của tỉnh (3,97%), phải có người dân tộc thiểu số tham gia cấp ủy cơ sở và cấp ủy cấp huyện.

(4) 100% cán bộ chủ chốt cấp cơ sở và cán bộ được quy hoạch cán bộ chủ chốt cấp cơ sở nhiệm kỳ 2025 - 2030 đạt các tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý tương đương trưởng, phó phòng cấp huyện trở lên.

Để đạt được các mục tiêu trên, Đề án đề ra 04 nhóm giải pháp chủ yếu thực hiện: (1) Nâng cao nhận thức cho các cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng, năng lực đội ngũ cán bộ trẻ, nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số và cán bộ chủ chốt cấp cơ sở; (2) Tập trung thực hiện đồng bộ một số khâu trong công tác cán bộ, tạo bước chuyển biến thật sự rõ nét trong việc nâng cao chất lượng, năng lực đội ngũ cán bộ trẻ, nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số và cán bộ chủ chốt cấp cơ sở; (3) Tiếp tục thực hiện tốt các chủ trương, chính sách nhằm nâng cao chất lượng, năng lực đội ngũ cán bộ trẻ, nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số và cán bộ chủ chốt cấp cơ sở; (4) Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết, đôn đốc việc triển khai thực hiện Đề án tại các cơ quan, địa phương, đơn vị./.

                                                                                                 Ngọc Đang


Đang online: 4
Hôm nay: 1548
Đã truy cập: 466696