Xem chi tiet tin_new - Sở Tư pháp

 

Tổ chức đấu giá thành công 04 xe ô tô thanh lý của Văn phòng Tỉnh ủy Hậu Giang

Ngày 24-05-2021

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017 và các văn bản có liên quan, Văn phòng Tỉnh ủy đã tiến hành đăng thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá đối với 04 xe ô tô thanh lý theo quy định. Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang là đơn vị được lựa chọn để tổ chức đấu giá tài sản nêu trên với tổng giá khởi điểm là 750 triệu đồng. Trong quá trình triển khai, có 80 lượt khách hàng mua hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá, trong đó, có 79 lượt khách hàng nộp tiền đặt trước theo quy đúng quy định và đủ điều kiện được tham gia cuộc đấu giá tài sản.