Xem chi tiet tin_new - Sở Tư pháp

 

Tổ chức thành công Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động năm 2023

Ngày 30-12-2022

Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động là hoạt động thường niên của cơ quan, đơn vị nhằm đánh giá những kết quả đã đạt được trong năm trước, đồng thời nghiêm túc rút ra nguyên nhân của những hạn chế, tồn tại, từ đó đề ra phương hướng, kế hoạch và biện pháp phù hợp cho việc thực hiện nhiệm vụ trong năm mới. Thực hiện Hướng dẫn số 42/HD-CĐVC ngày 09 tháng 12 năm 2022 của Công đoàn Viên chức tỉnh Hậu Giang về việc Công đoàn tham gia xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan, đơn vị; tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập, ngày 29 tháng 12 năm 2022, Ban Giám đốc Sở Tư pháp phối hợp với Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động năm 2023. Tham dự Hội nghị có các đồng chí là Ban Chấp hành Đảng ủy Sở, Ban Giám đốc Sở, Ban Chấp hành Công đoàn cùng tất cả công chức, viên chức, người lao động của Sở Tư pháp.