Xem chi tiet tin_new - Sở Tư pháp

 

Triển khai thực hiện công tác bồi thường nhà nước năm 2022

Ngày 18-01-2022

Thực hiện Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và văn bản hướng dẫn thi hành Luật, ngày 17 tháng 01 năm 2022 Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang ban hành Kế hoạch số 07/KH-UBND thực hiện công tác bồi thường nhà nước năm 2022 trên địa bàn tỉnh.

Mục đích của Kế hoạch nhằm triển khai thực hiện thống nhất, đồng bộ, có hiệu quả Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật đến cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh; tăng cường biện pháp quản lý nhà nước, thanh tra, kiểm tra công tác quản lý hành chính, hạn chế thấp nhất vụ việc phải bồi thường nhà nước xảy ra; nâng cao vai trò, trách nhiệm và nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác bồi thường nhà nước của cán bộ, công chức, viên chức từ cấp tỉnh đến cấp xã trên địa bàn tỉnh; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức khi bị hành vi gây thiệt hại do cán bộ, công chức, viên chức gây ra.

Để thực hiện các mục tiêu trên, Tỉnh đề ra các nhiệm vụ, cụ thể như: Tiếp tục tăng cường và đổi mới hình thức tuyên truyền, phổ biến Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành; thực hiện việc rà soát, kiện toàn đội ngũ công chức làm công tác bồi thường nhà nước; chỉ đạo các cơ quan chuyên môn khẩn trương giải quyết các vụ, việc yêu cầu bồi thường theo Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước theo chỉ đạo tại khoản 15 Điều 2 của Nghị quyết số 134/2020/QH14; Sở Tư pháp phối hợp với cơ quan tiến hành tố tụng, cơ quan Thi hành án và các cơ quan có liên quan thực hiện có hiệu quả công tác bồi thường nhà nước trong phạm vi quản lý của mình; xây dựng Kế hoạch khảo sát công tác bồi thường nhà nước; kiểm tra công tác bồi thường nhà nước tại một số cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên cơ sở nội dung của kế hoạch này, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao xây dựng Kế hoạch và nghiêm túc triển khai thực hiện đúng thời hạn được nêu trong Kế hoạch./.

Lê Thanh Phong

 

 

 

 


Đang online: 1
Hôm nay: 974
Đã truy cập: 1320430