Xem chi tiet tin_new - Sở Tư pháp

 

Truyền thông về trợ giúp pháp lý tại ấp Sậy Nếu A, Xã Phụng Hiệp, huyện Phụng Hiệp

Ngày 04-04-2022

Căn cứ Kế hoạch số 05/KH-STP ngày 18 tháng 02 năm 2022 của Sở Tư pháp tỉnh Hậu Giang về việc triển khai có hiệu quả các mặt công tác trợ giúp pháp lý theo Kế hoạch số 126/KH-UBND ngày 02 tháng 11 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc triển khai thi hành Luật TGPL và cụ thể hóa Chương trình công tác của Ngành Tư pháp năm 2022.